ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 9

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 31,074
bullet.png Najnowszy użytkownik: Martap66

Ostatnie komentarze
bullet.png Kto będzie miał kw...
bullet.png [url]https://glos.pl...
bullet.png Dostałam podwyżkę...
bullet.png Podziwiam wychowawcz...
bullet.png Nie dość, że tak ...
bullet.png Z tego co piszesz wy...
bullet.png pracuje jako pedagog...
bullet.png Ciekawe co z godzin...
bullet.png świetne artykuły b...
bullet.png Im niższy indeks ty...
Linki: Czasopisma
Edukacji i Dialogu
Miesięcznik ukazujący się od 1985 roku jako pismo środowiska oświaty niezależnej. Działalność czasopisma w pionierskim okresie walki o pluralizm w systemie szkolnictwa polskiego (o szkoły społeczne w latach 80.) i o nowoczesny kształt oświaty po roku 1989 znalazła uznanie Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA): w 1993 roku czasopismo było nominowane przez międzynarodowe jury pod egidą Rady Europy w Strasburgu do prestiżowej Nagrody Alcuina. Pamiątką po tym wyróżnieniu, porównywanym z Oskarem w oświacie, jest prawo do umieszczania przy tytule periodyku logo nagrody z wizerunkiem tego średniowiecznego popularyzatora postępu oświaty w ówczesnej Europie.
Czasopismo szczyci się współpracą z wybitnymi naukowcami zapewniającymi wysoki poziom merytoryczny publikacji. Stanowi także dogodne forum popularyzacji dorobku młodych naukowców z ośrodków akademickich oraz nauczycieli praktyków, a także dla spostrzeżeń i refleksji rodziców i członków stowarzyszeń oświatowych - co owocuje stałym dopływem cennych opracowań pedagogicznych i pomysłów organizacyjnych.
Data dodania: 24/07/2008 Wizyt: 4979
Życie Szkoły
Miesięcznik poświęcony edukacji wczesnoszkolnej, adresowany do nauczycieli klas I-III, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców.
Zadaniem pisma jest podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, jak również poszerzanie wiedzy studentów w zakresie kształcenia zintegrowanego, informowanie o najnowszych koncepcjach pedagogicznych, publikowanie artykułów z zakresu psychologii, nauczania i wychowania.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3417
Chowanna
„Chowana” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Na jego łamach prezentowane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii oraz aktualne problemy związane z funkcjonowaniem oświaty. Zamieszczane są również recenzje książek pedagogicznych oraz sprawozdania z konferencji. Od 2000 roku do chwili obecnej publikowane na łamach czasopisma teksty są impulsem do refleksji i szerokiej dyskusji nad stanem nauk o wychowaniu ( Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie ) nad problemami współczesnego kształcenia i wychowania (Z zagadnień niepełnosprawności, Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych, Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej ), problemami pomocy psychologicznej ( Psychologia bliżej życia ), otwartym problemom resocjalizacji ( Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie ). Każdy z woluminów jest recenzowany przez dwóch wybitnych specjalistów, którzy są członkami Rady Naukowej czasopisma lub poproszonymi o to profesorami.
W całym okresie wydawania „Chowanny” czasopismo miało charakter periodyku ogólno-pedagogicznego, zawierającego opracowania teoretyczne i praktyczne dotyczące procesu kształcenia i wychowania, bez wnikania w wąską, specjalistyczną tematykę metodyk szczegółowych. Zawsze było i jest cenionym źródłem naukowej wiedzy pedagogicznej, a tak długi okres wydawania pisma spowodował, iż „Chowanna” znalazła trwałe miejsce wśród najlepszych polskich periodyków pedagogicznych.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3462
Edukacja Medialna
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych współpracującego z Zakładem Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawany przez Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c. w Poznaniu.
Pismo adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół wszystkich szczebli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 2968
Forum Oświatowe
Półrocznik, którego współwydawcą jest Dolnośląska Szkoła Wyższa miejsce pracy przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i redaktora naczelnego pisma.
"Forum" pozostaje czasopismem ogólnopolskim, otwartym na wszystkie środowiska akademickie pedagogiki i nauk dla niej podstawowych, współpracującym z twórczymi pedagogami - praktykami. Zaprasza do publikowania wartościowych artykułów, esejów, komunikatów, recenzji i polemik.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3378
Kultura i Społeczeństwo
Pismo naukowe z ponad 50-letnią tradycją. Co kwartał można w nim znaleźć interesujący wybór artykułów z pogranicza antropologii, socjologii, etnologii, religii, teorii kultury, a także literatury i gender studies. Oprócz rozpraw naukowych KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO oferuje czytelnikowi wyczerpujące polemiki i recenzje świeżo opublikowanych prac antropologicznych, socjologicznych oraz kulturoznawczych. W kwartalniku pojawiają się ponadto prace będące wynikiem warsztatów badawczych. Zasadniczo dominują numery tematyczne, związane np. z wybranymi aspektami kultury popularnej, władzy, religii itp. Niewątpliwą zaletą tego czasopisma jest dobór artykułów, które pokazują najnowsze spojrzenie na najbardziej "chwytliwe" tematy współczesnej myśli humanistycznej. Prace uczonych z różnych polskich uczelni tworzą kolaż poglądów na temat człowieka i różnych wymiarów jego życia w społeczeństwie.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3421
Kwartalnik Pedagogiczny
Ogólnopolskie pismo naukowe wydawane wydawane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Najważniejszym celem „Kwartalnika Pedagogicznego” jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych.
Pismo jest otwarte zarówno dla prac już uznanych autorów, jak i dla początkujących adeptów nauki. „Kwartalnik Pedagogiczny” jest pismem o szerokim profilu: zamieszczane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki społecznej, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także z problematyki wychowania estetycznego. Teksty zamieszczane są po ich uprzednim zaopiniowaniu przez trzech niezależnych recenzentów, co pozwala na selekcję nadsyłanych materiałów.

Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3617
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Periodyk ( 10 numerów w roku) wydawany od roku 1961, dostępny w prenumeracie. Kompleksowo przedstawia aktualne problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów teoretycznych, rezultatów badań i diagnoz, propozycji metodycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych doświadczeń. Prezentuje nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach ich życia. W ostatnich latach szczególnie wiele miejsca zajmują w czasopiśmie zagadnienia związane z reformą systemu pomocy dziecku i rodzinie, doradztwem psychologiczno-pedagogicznym oraz wzmacnianiem opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły i innych instytucji edukacyjnych.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3718
Przegląd Oświatowy
Ogólnopolski dwutygodniki "Solidarności" adresowany do pracowników oświaty i wychowania. Ukazuje się już 12 lat. Gazeta powstała na bazie dwóch największych pism podziemnych oświaty: warszawskiego "Tu i Teraz" oraz gdańskiego "Wiatru od Morza". Pismo stawia sobie za cel informowanie o najważniejszych sprawach dotyczących szeroko rozumianej edukacji, doskonalenie warsztatu nauczycielskiego i pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących środowisko oświatowe. Zamieszcza wywiady i artykuły informacyjne odnoszące się do problemów, którymi żyje szkoła, aktualne ustawy i rozporządzenia oświatowe, publikacje o charakterze prawnym, a jako pismo związkowe informuje o działalności Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na jego łamach pojawiają się konspekty lekcji i teksty umożliwiające nauczycielom uatrakcyjnienie zajęć. Wiele miejsca poświęca awansowi zawodowemu nauczycieli oraz tematyce społecznej i kulturalnej.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3008
Głos Pedagogiczny
Wydawca czasopisma "Wydawnictwo Forum" zapewnia, że przy współpracy z wybitnymi wizytatorami, dyrektorami szkół, psychologami i pedagogami przygotował pierwsze na rynku czasopismo dostosowane do realiów i wymagań dzisiejszej szkoły. Czasopismo adresowane do dyrektorów, pedagogów i wychowawców.
Zdaniem wydawcy czasopismo umożliwia : wywiązanie się z priorytetów nałożonych przez MEN w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych, wypracowanie skutecznych technik pracy i rozmowy z trudnymi dziećmi i młodzieżą w oparciu o metody dostosowane do problemów i osobowości ucznia, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne oraz zaangażowanie do pracy rodziców i nauczycieli.

Data dodania: 20/11/2008 Wizyt: 4044
Charaktery
Popularnonaukowy magazyn psychologiczny ukazujący się od 1997 roku. Zawiera artykuły, opisy badań, informacje i nowinki dotyczące różnych aspektów psychologii, neuronauk, uzależnień. Redakcja współpracuje z Wyższą Szkołą Pedagogiki Społecznej. Miesięcznik Charaktery to z założenia pismo popularyzujące wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Na łamach magazynu publikowane są artykuły odsłaniające zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu, poświęcone relacjom między ludźmi, uczące poznawania własnych emocji, a także analizujące mechanizmy powstawania kryzysów i uzależnień. W miesięczniku ukazują się także porady psychologów i stały cykl przeznaczony dla dorosłych dzieci alkoholików. Miesięcznik regularnie informuje o aktualnych trendach naukowych w psychologii oraz konferencjach naukowych. Stałe rubryki: psychopowieści, psychopapka, psychologia w sieci, poradnia filozoficzna, poczta i in.
Data dodania: 23/11/2008 Wizyt: 3178
Dyrektor szkoły
Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej ukazujący się od 1994 roku, zalecany jest przez MEN. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, polityki oświatowej oraz pedagogiki dla kadry kierowniczej oświaty w samorządach, kuratoriach, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych oraz kadry pedagogiczno-psychologicznej. Jest forum wymiany myśli i doświadczeń. Towarzyszył i wspierał dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy systemu edukacji. Informuje o najważniejszych wydarzeniach, komentuje zdarzenia i istniejące przepisy prawa, wyjaśnia rzeczywistość, doradza najlepsze rozwiązania, pokazuje dobre praktyki i wzory.
Data dodania: 23/11/2008 Wizyt: 2828
Wychowawca
Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. Są tu poruszane problemy i zagadnienia, które mogą pomóc nauczycielom w ich pracy. Miesięcznik od rozpoczęcia edycji (w 1993 r.) został przychylnie przyjęty i zaopiniowany przez Resort Oświaty. W każdym numerze zamieszczone są artykuły i konspekty zajęć dotyczące profilaktyki uzależnień, programy wychowawczo-patriotyczne oraz scenariusze uroczystości szkolnych.
Data dodania: 14/01/2009 Wizyt: 3312
Dziecko krzywdzone
Periodyk wydawany przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo o charakterze interdyscyplinarnym. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W piśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz informacji na temat znaczących wydarzeń - konferencji, kongresów, szkoleń i publikacji - z zakresu tej problematyki.
Data dodania: 03/02/2009 Wizyt: 3127
Uczyć lepiej
Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Data dodania: 11/03/2011 Wizyt: 2863

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

18. kwietnia 2024 06:53
Czy to nie absurd, że szkoły żądają od strażników miejskich, policjantów, pracowników poradni zaświadczenia, że nie są w rejestrze pedofilów, gdy przychodzą na zajęcia do szkół?

14. kwietnia 2024 11:11
Tak, u mnie też kroją etaty specjalistów.

11. kwietnia 2024 08:58
w Olsztynie bardzo

11. kwietnia 2024 08:58
Cześć. Czy w waszych szkołach też są okrajane godziny specjalistów?

11. kwietnia 2024 07:22
Ja i tak się dziwię, że nie każą łączyć klas w jedną wielką klasę i prowadzić zajęć na sali gimnastycznej Wink

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png mam te kwalifikacje?
bullet.png prawnik - prawo ośw...
bullet.png poszukuję pracy - s...
bullet.png specjaliści od 1 wr...
bullet.png awans pedagoga
Najciekawsze tematy
bullet.png mam te kwalifikacje? [452]
bullet.png poszukuję pracy ... [16]
bullet.png prawnik - prawo o... [0]