ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 13

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 24,665
bullet.png Najnowszy użytkownik: Feluua
Ostatnie komentarze
bullet.png i to jest prawdziwa ...
bullet.png No i dobrze, bo marn...
bullet.png I praca w młodym, d...
bullet.png Tak, zabraknie specj...
bullet.png Pewnie partia mu nie...
bullet.png przy takim rozkładz...
bullet.png :o [url]https://www...
bullet.png Z ogonkiem:):) Super...
bullet.png I udało się zebra...
bullet.png Trzymam kciuki i dok...
wymagane kwalifikacje

WYMAGANE KWALIFIKACJE

Wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczyciela określa art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela.
Zgodnie z zapisem, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin.
O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnych typach szkół określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Istotną zmianę dla terapeutów pedagogicznych zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

A. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - pedagoga w następujących szkołach i placówkach (§ 19.1):
 • przedszkolach;
 • szkołach podstawowych;
 • gimnazjach;
 • liceach ogólnokształcących;
 • technikach;
 • branżowych szkołach II stopnia;
 • branżowych szkołach I stopnia;
 • szkołach policealnych;
 • placówkach doskonalenia nauczycieli;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;
 • bibliotekach pedagogicznych;
 • kolegiach pracowników służb społecznych;
 • placówkach oświatowo - wychowawczych;
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
posiada osoba, która ukończyła:
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła (§ 19.2):
 • studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
B. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - pedagoga w następujących szkołach i placówkach (§ 19.3):
 • przedszkolach specjalnych;
 • oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych;
 • szkołach podstawowych specjalnych;
 • oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych;
 • gimnazjach specjalnych;
 • oddziałach specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych;
 • szkołach ponadpodstawowych specjalnych;
 • oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
posiada osoba, która:
 • ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
 • lub
 • ma kwalifikacje określone w punkcie A, a ponadto ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.
Określenie kwalifikacji potrzebnych do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego budziło i budzi szereg kontrowersji. Chodzi przede wszystkim o sformułowanie : studia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom.
Należy podkreślić, że to dyrektor szkoły zatrudniający pedagoga (i każdego innego pracownika) dokonuje oceny tych kwalifikacji, gdyż jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu art. 68 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Ocena ta polega między innymi na porównaniu programu ukończonego kierunku (specjalności) studiów zatrudnianej osoby z zadaniami jakie będzie ona realizowała zajmując stanowisko pedagoga szkolnego. Inaczej mówiąc, dyrektor szkoły zatrudniając osobę na to stanowisko dokonuje oceny jej kwalifikacji pod kątem potrzeb szkoły.
Pedagog szkolny powinien posiadać takie przygotowanie zawodowe, które będzie gwarantowało wykonanie zadań statutowych pedagoga szkolnego w konkretnej szkole, a są one przecież różne w różnych typach szkół, ponieważ potrzeby dzieci i młodzieży uczęszczających do konkretnej placówki są odmienne.

Dość często szkolni pedagodzy prowadzą w ramach godzin ponadwymiarowych różnorodne zajęcia specjalistyczne. Warto w związku z tym zapoznać się z wymaganiami uprawniającymi do prowadzenia niektórych z nich.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa punktach A i B posiada osoba, która ukończyła (§ 22):
 • studia wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, i studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w punkcie A, posiada osoba, która (§ 23.1):
 • ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki lub
 • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, o których mowa w punkcie A posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, a ponadto ukończyła (§ 23.2):
 • studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia;
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która (§ 15.4):
 • ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy.

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.


Myśli o wychowaniu
Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny.
Antoni Czechow

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
#1 | pedagogszostek dnia 18. październik 2017
Zgodnie z nowym rozporządzeniem o ppp pojawiły się nowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne- dotychczas socjoterapia. Czy nauczyciel posiadający studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia z edukacji wczesnoszkolnej i kurs doskonalący (120 godz) z socjoterapii, może prowadzić takie zajęcia w klasach I-III?
#2 | Kazimierz dnia 18. październik 2017
Nie jest określone, kto te zajęcia ma prowadzić. Moim zdaniem - póki co, hulaj dusza - a już na pewno z takimi kwalifikacjami.
#3 | pedagogszostek dnia 18. październik 2017
Dzięki bardzo. Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

16. lipiec 2019 09:35
Czy ktoś z Was jako pedagog szkolny prowadził zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

12. lipiec 2019 22:27

12. lipiec 2019 14:07
Witam, Czy jest ktoś kto kończył podyplomówke z oligofrenopedagogi
ki?

11. lipiec 2019 11:34
ja

10. lipiec 2019 20:23
Czy ktoś z Was prowadził zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-spolec
zne? Proszę o kontakt na PW. Dziękuję.

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png staż na dyplomowanego
bullet.png reforma
bullet.png dokumentacja - zaj. KK
bullet.png młodociani pracownicy
bullet.png nauczyciel wspomagaj...
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [2602]
bullet.png nauczyciel wspoma... [318]
bullet.png Niebieska Karta [133]
bullet.png staż na dyplomow... [83]
bullet.png dokumentacja - za... [23]