ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 9

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 24,665
bullet.png Najnowszy użytkownik: Feluua
Ostatnie komentarze
bullet.png i to jest prawdziwa ...
bullet.png No i dobrze, bo marn...
bullet.png I praca w młodym, d...
bullet.png Tak, zabraknie specj...
bullet.png Pewnie partia mu nie...
bullet.png przy takim rozkładz...
bullet.png :o [url]https://www...
bullet.png Z ogonkiem:):) Super...
bullet.png I udało się zebra...
bullet.png Trzymam kciuki i dok...
warunki pracy i zatrudnienia

WARUNKI PRACY I ZATRUDNIENIA

PEDAGOG W ŚWIETLE PRAWA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, umieszcza pedagoga szkolnego w dziale Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani pod numerem 235912. W dziale tym znalazły się następujące zawody :
 • 235901 Dydaktyk multimedialny
 • 235902 Egzaminator on-line
 • 235903 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
 • 235904 Nauczyciel bibliotekarz
 • 235905 Nauczyciel konsultant
 • 235906 Nauczyciel logopeda
 • 235907 Nauczyciel nauczania na odległość
 • 235908 Nauczyciel psycholog
 • 235909 Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
 • 235910 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej
 • 235912 Pedagog szkolny
 • 235913 Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
 • 235914 Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
 • 235915 Wykładowca na kursach (edukator, trener)
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
 • 235917 Korepetytor
 • 235918 Nauczyciel domowy
 • 235919 Pedagog specjalny
 • 235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
 • 235921 Pedagog
 • 235922 Pedagog mediów
 • 235990 Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w § 15 pkt 2 znajdował się taki zapis:
W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy.
W kolejnych rozporządzeniach (z 2010 roku i w obecnie obowiązującym z 9 sierpnia 2017 roku - § 4 punkt 2) zapis ten przyjął następującą formę: Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni zwani dalej "specjalistami".
Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada jej dyrektor i to od jego decyzji zależy zatrudnienie (bądź nie) pedagoga szkolnego. Nie jest to automatyczne zapełnianie etatu tak jak w przypadku np. nauczycieli przedmiotów.

Niezbędny wymiar zatrudnienia pedagoga w konkretnej szkole, jak również zakres jego zadań, determinują takie czynniki, jak:
 • zapotrzebowanie na określone formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • kwalifikacje i umiejętności wychowawców i nauczycieli zajęć edukacyjnych,
 • dostępność do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
Sytuacja poszczególnych szkół w ww, aspektach jest z oczywistych przyczyn, zróżnicowana nie tylko w skali kraju, ale niejednokrotnie również w ramach tej samej miejscowości, czy Gminy. Z tego względu nie jest możliwe ustanowienie z poziomu centralnego takich rozwiązań organizacyjnych, które będą każdorazowo adekwatne do potrzeb lokalnych. W pełni zasadne jest zatem pozostawienie podjęcia decyzji o zatrudnieniu (bądź nie) pedagoga szkolnego w kompetencji dyrektora szkoły.

( Warszawa 13.03.2009, fragment odpowiedzi jakiej udzielił podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski w/z Ministra Edukacji Narodowej na pismo Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, w sprawie zapewnienia wszystkim uczniom możliwości pełnego korzystania z pomocy szkolnych pedagogów).

CZAS PRACY

Czas pracy pedagogów, psychologów i logopedów nie został określony ustawowo w Karcie Nauczyciela, tak jak nauczycieli przedmiotów. Natomiast artykuł 42 ust. 7 pkt.3 K.N nadaje w tym zakresie kompetencje organowi prowadzącemu, stanowiąc, że organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, między innymi pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

W 2008 roku posłowie skierowali do do ministra edukacji narodowej interpelację w sprawie zróżnicowania podstawy prawnej ustalania wymiaru czasu zajęć nauczycieli pedagogów, w zależności od placówki. Chodziło o to, że dla nauczycieli pedagogów zatrudnionych w poradniach czas zadań dydaktycznych jest określony powszechnie obowiązującym przepisem prawnym - art. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), zaś dla nauczycieli pedagogów zatrudnionych w szkołach czas ten nie jest określony w tejże ustawie.
Odpowiadając na interpelację posłów sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Szumilas napisała m.in.:

"Zapotrzebowanie na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach jest zróżnicowane w zależności od uwarunkowań lokalnych i środowiskowych. Powierzanie prowadzenia tych zajęć pedagogom, psychologom, doradcom zawodowym lub logopedom odbywa się w związku z tym w dużym stopniu z uwzględnieniem obszaru kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jakie posiadają nauczyciele zajęć edukacyjnych zatrudnieni w tych szkołach i placówkach, a także rodzaju indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży ściśle związanych z konkretnym środowiskiem i konkretną placówką. Dlatego też ustawodawca celowo przekazał kompetencje do określenia liczby etatów pedagogów, psychologów, doradców metodycznych i logopedów, a także ich wymiaru zajęć obowiązkowych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami, organowi prowadzącemu szkołę. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla tych nauczycieli określa organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny [już nieaktualne], a także - stosownie do treści art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) - opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Warto zatem zwrócić uwagę, że zarówno kurator oświaty, jak i związki zawodowe zrzeszające nauczycieli mają realny wpływ na kształtowanie się przepisów stanowionych przez organ prowadzący w tym obszarze.[...]. Zadania nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach i szkołach są odmiennie zdefiniowane. Dla przykładu: poradnie oprócz realizowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydają opinie oraz orzeczenia, do wydawania których nie są uprawnieni nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnieni w szkołach i placówkach. Ustawowe określenie pensum zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami uzasadnia zatem również odmiennie zdefiniowany charakter zadań realizowanych przez pedagogów zatrudnionych w poradniach i w szkołach. Jednocześnie w jednym i w drugim przypadku ustawodawca nie różnicuje łącznego wymiaru czas pracy. Nie ulega wątpliwości, że tygodniowy czas pracy zarówno nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jak i w przedszkolach, szkołach i placówkach wynosi 40 godzin. Obowiązkiem dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej jest efektywne zagospodarowanie - poprzez wyznaczenie zadań do realizacji - całego czasu pracy nauczyciela. W związku z powyższym obecnie w tym zakresie nie przewiduje się nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela."

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonych przez Sekcję Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ZG ZNP w czerwcu 2008 r. wykazały, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów szkolnych – ustalany przez organ prowadzący szkołę – jest zróżnicowany. Zdecydowana większość respondentów ( 88 % ) realizuje pensum w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w przypadku 12 % badanych jest ono różne, w większości wyższe niż 20 godz., np. 22 godz. czy 26 godz.


W związku z tym, że sprawa określania pensum „specjalistów” pracujących w szkołach nadal budziła kontrowersje, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozpatrywało następującą kwestię:
czy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, do radców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art.42 ust. 3 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela określa wyżej powołany przepis, czy też tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć takich nauczycieli określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę?”
Przypomnijmy, art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zawiera tabelę, w której określony jest konkretnie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
Natomiast w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela czytamy m.in.: organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: […] tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć […] pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu […]. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2012 r. w tej sprawie brzmiała następująco:
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę.
Rozstrzygnięcie to spowodowało, że w wielu gminach podniesiono pensum pedagogów szkolnych – w niektórych, nawet do 40 godzin, czasem obniżając jednocześnie wysokości etatów do 1/2 , 1/3, 1/4.
Możliwość pełnej dowolności w kształtowaniu pensum „specjalistów” przez samorządy budzi sprzeciw wszystkich nauczycielskich związków zawodowych i stała się przyczyną szeregu interpelacji i zapytań poselskich skierowanych do ówczesnej minister edukacji pani Krystyny Szumilas. Stanowisko MEN w tej kwestii było jednak niezmienne:
ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ, kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego.
Bez odpowiedzi pozostają oczywiście pytania, w jaki sposób organy prowadzące określają "rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży uczących się na terenie konkretnej jednostki samorządu terytorialnego". Jakie są prowadzone w tym kierunku badania, jakie są kryteria wiążące "rzeczywiste potrzeby" z wysokością pensum.
W sprawie zaś podwyższania pensum i obniżania wysokości etatu: zapis art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela daje możliwość dostosowania przez organy prowadzące szkoły wymiaru tzw. pensum m.in. nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów do potrzeb dzieci i uczniów uczących się w szkołach na terenie danej JST. Opisana sytuacja zwiększenia liczby obowiązkowego wymiaru zajęć dla dobra uczniów, przy jednoczesnym obniżaniu wymiaru zatrudnienia np. nauczyciela psychologa czy pedagoga budzi niepokój w zakresie właściwej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danej szkole. Zgodnie z przepisem art. 33 ustawy o systemie oświaty ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz innej statutowej szkoły należy do kompetencji kuratora oświaty, który w razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki, może wydawać organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru. W związku z powyższym proponujemy zwrócić się do KO o kontrolę ww. szkoły. Natomiast w sytuacji łamania praw pracowników, uprzejmie informuję, że roszczenia ze stosunku pracy rozpatrywane są przez sądy pracy, które są niezawisłe i wydają wiążące wyroki w sprawach indywidualnych. (Biuro Poselskie Krystyny Szumilas).

Zgodnie z nowym brzmieniem pkt 3 w ust. 7 w art. 42 obowiązującym od 1.09.2018 r. organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.

LIMITY ETATÓW

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej posiada wyłączną kompetencję w zakresie podejmowania decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika szkoły – w tym oczywiście szkolnego pedagoga. Autonomię dyrektora szkoły w tym zakresie potwierdza zarówno Karta Nauczyciela jak i ustawa o systemie oświaty.
Organ prowadzący nie ma uprawnień do ustalania wytycznych dotyczących wewnętrznej organizacji pracy szkoły, nie może wydawać zarządzeń dotyczących sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych czy zatrudniania nauczycieli i innych pracowników.
Potwierdziło to szereg wyroków sądowych w tym wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 20.12.2012 r. (II SA/Rz 1145/12). Wyrok ten dotyczył działań jednego z wójtów, który wydał zarządzenie w sprawie zasad organizacji pracy gminnych przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013. Zawarł w nim m. in. wytyczne dotyczące sposobu i zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych oraz standardów zatrudniania bibliotekarzy, pedagogów szkolnych i pracowników administracji i obsługi.
Wójt twierdził, że wytyczne dotyczące arkuszy organizacyjnych są jedynie wskazówkami dla dyrektorów szkół, mającymi usprawnić pracę nad tym dokumentem i zapewnić jego zgodność z przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi i organizacyjnymi gminy. Podkreślał również, że organ prowadzący musi weryfikować treść arkusza organizacyjnego pod względem zmniejszenia lub zwiększenia liczby bądź wymiaru etatów, ponieważ wywołuje to skutki finansowe. Jego zdaniem przyjęte w zarządzeniu rozwiązania miały na celu racjonalizację i usprawnienie procesu zarządzania szkołą. WSA w Rzeszowie stwierdził jednoznacznie, że kompetencje organu prowadzącego nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, nawet jeżeli w określonych przypadkach pewne wprowadzane w nich rozwiązania mogłyby dla gminy być korzystne, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły.
Uprawnienia te, na zasadzie wyłączności kompetencji, wynikają wprost z art. 39 ust. 11 pkt 1 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Autonomiczną pozycję dyrektora potwierdza też art. 7 Karty Nauczyciela, który stanowi, że: szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika też, zdaniem WSA, z art. 34b ustawy o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, że organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Chodzi tu o sprawy finansowe i organizacyjne, w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.
Reasumując, to dyrektor kieruje szkołą i reprezentują ją na zewnątrz, co oznacza różne czynności organizacyjne i kierownicze. Może w pełni samodzielnie dokonywać wszelkich czynności z zakresu prawa pracy. Utrwalone w tym przedmiocie orzecznictwo sądowe zasadniczo wyklucza jakąkolwiek ingerencję w sprawy zatrudnienia i zwalniania pracowników ze strony organu prowadzącego.

WARUNKI PRACY

Artykuł 29 Karty Nauczyciela stanowi, że organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zaś nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania.
W większości szkół pedagogowi szkolnemu przydziela się odrębny pokój (zazwyczaj wyposażony w telefon i komputer z dostępem do Internetu), pozwalający w sposób nieskrępowany wykonywać pracę.
W rozporządzeniu MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania czytamy, że nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz tych materiałów ustala dyrektor szkoły.
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem zbiory biblioteki szkolnej powinny obejmować między innymi:
 • podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego;
 • programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;
 • podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania;
 • czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.
Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli.

ZAROBKI

Zarobki pedagoga szkolnego kształtują się podobnie jak nauczycieli. Zależą od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego.

MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH
OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 KWIETNIA 2018 ROKU

                                                                 STOPIEŃ AWANSU

POZIOM WYKSZTAŁCENIA
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
magister z przygotowaniem pedagogicznym 2417 2487 2824 3317
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat (inżynier) z przygotowaniem pedagogicznym 2127 2180 2461 2889
licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 1877 1923 2160 2525

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli, wynosi w 2018 roku (od 1 kwietnia) 2 890,57 zł. Średnia gwarantowana wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest różna dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Podstawą do jej obliczenia jest odpowiedni, ustalony w art. 30 ust. 3 KN, wskaźnik procentowy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio dla:
 • nauczyciela stażysty – 100%,
 • nauczyciela kontraktowego – 111%,
 • nauczyciela mianowanego – 144%,
 • nauczyciela dyplomowanego – 184%
– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Tak na marginesie, podawane często średnie pensje nauczycieli wynikają z konstrukcji średniego wynagrodzenia, składającego się z kilkunastu składników, wśród których znajdują się też te, przyznawane tylko raz w karierze zawodowej (a nie co miesiąc!), jak np. odprawa emerytalna. Podawanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli jako zarobków, które faktycznie otrzymują, jest celowym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd oraz budowaniem mitu wysokich pensji nauczycieli.Myśli o wychowaniu
Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci - Winston Churchill

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

16. lipiec 2019 09:35
Czy ktoś z Was jako pedagog szkolny prowadził zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

12. lipiec 2019 22:27

12. lipiec 2019 14:07
Witam, Czy jest ktoś kto kończył podyplomówke z oligofrenopedagogi
ki?

11. lipiec 2019 11:34
ja

10. lipiec 2019 20:23
Czy ktoś z Was prowadził zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-spolec
zne? Proszę o kontakt na PW. Dziękuję.

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png staż na dyplomowanego
bullet.png reforma
bullet.png dokumentacja - zaj. KK
bullet.png młodociani pracownicy
bullet.png nauczyciel wspomagaj...
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [2602]
bullet.png nauczyciel wspoma... [318]
bullet.png Niebieska Karta [133]
bullet.png staż na dyplomow... [83]
bullet.png dokumentacja - za... [23]