ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 10

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 24,665
bullet.png Najnowszy użytkownik: Feluua
Ostatnie komentarze
bullet.png i to jest prawdziwa ...
bullet.png No i dobrze, bo marn...
bullet.png I praca w młodym, d...
bullet.png Tak, zabraknie specj...
bullet.png Pewnie partia mu nie...
bullet.png przy takim rozkładz...
bullet.png :o [url]https://www...
bullet.png Z ogonkiem:):) Super...
bullet.png I udało się zebra...
bullet.png Trzymam kciuki i dok...
egzamin

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:
 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:
 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy.
Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:
 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia.
Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:
 • angielski;
 • francuski;
 • włoski;
 • hiszpański;
 • niemiecki;
 • rosyjski;
 • ukraiński;
przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: kwiecień.
Termin dodatkowy: czerwiec.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ
PRZEDMIOT
CZAS TRWANIA EGZAMINU**
1
język polski
120 minut
2
matematyka
100 minut
3
język obcy
wybrany przedmiot*
90 minut
90 minut

*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).


Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

WAŻNE TERMINY

Do 30 września
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:
 • wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem)
Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem)
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.


Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 • w przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

2. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:
 • podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
  • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
  • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
  • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
  • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;
 • po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
  • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
  • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
  • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
  • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:
 • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
 • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

Jeżeli - zdaniem ucznia lub jego rodziców - w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem:
www.cke.edu.pl


ARKUSZE - ARCHIWUM

2019
język polski

2019
matematyka

2019
język angielski

transkrypcja nagrania

2020
język polski

2020
matematyka

2020
język angielski

transkrypcja nagrania

2021
język polski

2021
matematyka

2021
język angielski

transkrypcja nagrania

2022
język polski

2022
matematyka

2022
język angielski

transkrypcja nagrania

2022
biologia

2022
chemia

2022
fizyka

2022
geografia

2022
historia

2023
język polski

2023
matematyka

2023
język angielski

transkrypcja nagrania

2023
biologia

2023
chemia

2023
fizyka

2023
geografia

2023
historia

2024
język polski

2024
matematyka

2024
język angielski

transkrypcja nagrania

2024
biologia

2024
chemia

2024
fizyka

2024
geografia

2024
historia

2025
język polski

2025
matematyka

2025
język angielski

transkrypcja nagrania

2025
biologia

2025
chemia

2025
fizyka

2025
geografia

2025
historia

2026
język polski

2026
matematyka

2026
język angielski

transkrypcja nagrania

2026
biologia

2026
chemia

2026
fizyka

2026
geografia

2026
historia

2027
język polski

2027
matematyka

2027
język angielski

transkrypcja nagrania

2027
biologia

2027
chemia

2027
fizyka

2027
geografia

2027
historia

2028
język polski

2028
matematyka

2028
język angielski

transkrypcja nagrania

2028
biologia

2028
chemia

2028
fizyka

2028
geografia

2028
historia

2029
język polski

2029
matematyka

2029
język angielski

transkrypcja nagrania

2029
biologia

2029
chemia

2029
fizyka

2029
geografia

2029
historia

2030
język polski

2030
matematyka

2030
język angielski

transkrypcja nagrania

2030
biologia

2030
chemia

2030
fizyka

2030
geografia

2030
historia

2031
język polski

2031
matematyka

2031
język angielski

transkrypcja nagrania

2031
biologia

2031
chemia

2031
fizyka

2031
geografia

2031
historia

2032
język polski

2032
matematyka

2032
język angielski

transkrypcja nagrania

2032
biologia

2032
chemia

2032
fizyka

2032
geografia

2032
historia

2033
język polski

2033
matematyka

2033
język angielski

transkrypcja nagrania

2033
biologia

2033
chemia

2033
fizyka

2033
geografia

2033
historiaKLUCZE DO ARKUSZY

2019
język polski

2019
matematyka

2019
język angielski

2020
język polski

2020
matematyka

2020
język angielski

2021
język polski

2021
matematyka

2021
język angielski

2022
język polski

2022
matematyka

2022
język angielski

2022
biologia

2022
chemia

2022
fizyka

2022
geografia

2022
historia

2023
język polski

2023
matematyka

2023
język angielski

2023
biologia

2023
chemia

2023
fizyka

2023
geografia

2023
historia

2024
język polski

2024
matematyka

2024
język angielski

2024
biologia

2024
chemia

2024
fizyka

2024
geografia

2024
historia

2025
język polski

2025
matematyka

2025
język angielski

2025
biologia

2025
chemia

2025
fizyka

2025
geografia

2025
historia

2026
język polski

2026
matematyka

2026
język angielski

2026
biologia

2026
chemia

2026
fizyka

2026
geografia

2026
historia

2027
język polski

2027
matematyka

2027
język angielski

2027
biologia

2027
chemia

2027
fizyka

2027
geografia

2027
historia

2028
język polski

2028
matematyka

2028
język angielski

2028
biologia

2028
chemia

2028
fizyka

2028
geografia

2028
historia

2029
język polski

2029
matematyka

2029
język angielski

2029
biologia

2029
chemia

2029
fizyka

2029
geografia

2029
historia

2030
język polski

2030
matematyka

2030
język angielski

2030
biologia

2030
chemia

2030
fizyka

2030
geografia

2030
historia

2031
język polski

2031
matematyka

2031
język angielski

2031
biologia

2031
chemia

2031
fizyka

2031
geografia

2031
historia

2031
język polski

2031
matematyka

2031
język angielski

2031
biologia

2031
chemia

2031
fizyka

2031
geografia

2031
historia

2032
język polski

2032
matematyka

2032
język angielski

2032
biologia

2032
chemia

2032
fizyka

2032
geografia

2032
historia

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
#11 | Parauszek dnia 12. sierpień 2014
KAZIMIERZU jesteś Genialny!
#12 | mjedrych dnia 16. wrzesień 2018
Czy wszyscy uczniowie mający dostosowane formy i warunki piszą w osobnej sali? W komunikacie nie ma wyraźnie tego napisanego, czy ja tego nie widzę?
#13 | maj31 dnia 23. wrzesień 2018
chyba nie, w odrębenej na pewno Ci korzystający z płyty CD z dostosowanym nagraniem na jężyku obcym, a jak się mylę, to poprawcie
#14 | reszta dnia 18. kwiecień 2019
W styczniu2019 ko oglosiły, że wszystkie sprzedawane dostaną do "uważnego" przerobienia jakieś testy. Nasza polonistka była zachwycona, bo tłukła przez 2 tygodnie temat z tych testów. Nota bebe identyczny. Matma na poziomie 5 klasy. Angielski mocno spowolniony na płycie. Reforma się udała. Genialni osmoklasisci w 2 lata dali radę vs głąby z gimnazjów. Wszyscy szczęśliwi
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

16. lipiec 2019 09:35
Czy ktoś z Was jako pedagog szkolny prowadził zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

12. lipiec 2019 22:27

12. lipiec 2019 14:07
Witam, Czy jest ktoś kto kończył podyplomówke z oligofrenopedagogi
ki?

11. lipiec 2019 11:34
ja

10. lipiec 2019 20:23
Czy ktoś z Was prowadził zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-spolec
zne? Proszę o kontakt na PW. Dziękuję.

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png staż na dyplomowanego
bullet.png reforma
bullet.png dokumentacja - zaj. KK
bullet.png młodociani pracownicy
bullet.png nauczyciel wspomagaj...
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [2602]
bullet.png nauczyciel wspoma... [318]
bullet.png Niebieska Karta [133]
bullet.png staż na dyplomow... [83]
bullet.png dokumentacja - za... [23]