ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 7

bullet.png Użytkowników online: 1
gbecia

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,139
bullet.png Najnowszy użytkownik: ellla
Ostatnie komentarze  
książki

KSIĄŻKI OSTATNIO NADESŁANEKazimierz Słupek

"Gdy dziecko ma problemy z czytaniem".

Wydawnictwo: HarmoniaSprawny odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego, czyli umiejętność czytania, jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinni opanować uczniowie w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jest to warunek co prawda nie wystarczający, ale bezwzględnie konieczny do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji. Książka ta adresowana jest zarówno do terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, jak i do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w opanowaniu trudnej sztuki czytania. Zawiera ona szereg praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i z każdym dzieckiem mającym trudności w czytaniu.

Teresa Zubrzycka-Maciąg redakcja naukowa

"Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej".

Wydawnictwo: DifinKsiążka powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujących gotowych rozwiązań lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji metodycznych dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców klas. Publikacja zawiera miniprogramy zajęć wychowawczych (obejmujące kilka scenariuszy) o tematyce ważnej dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów. Poszczególne tematy zajęć mogą być podejmowane według zaproponowanej w książce kolejności, albo też mogą być realizowane wybiórczo, w zależności od potrzeb grupy i celu wychowawczego. Oprócz nauczycieli z książki korzystać mogą psychologowie, pedagodzy i wychowawcy grup pracujący ze starszymi dziećmi w szkołach, poradniach, świetlicach (środowiskowych, socjoterapeutycznych) i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Adrianna Sarnat-Ciastko

"Tutoring w polskiej szkole".

Wydawnictwo: DifinKsiążka jest unikatową na rynku wydawniczym prezentacją rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą, traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania. Obok tego wskazuje na skalę obecnego zastosowania tej metody w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania, jak również możliwą przyszłość tutoringu. Książka uzupełniona jest opisem efektów stosowania tutoringu dla nauczyciela i ucznia, co zostało wykazane za pomocą badań porównawczych w grupie ponad 600 osób stosujących i nie stosujących tę metodę. Całość publikacji stanowi zatem kompletne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków, którzy szukają inspiracji do własnej działalności dydaktycznej i badawczej.

Jolanta Piekarska

"Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna".

Wydawnictwo: DifinWśród uczniów, którym szkoła powinna zapewnić wszechstronną pomoc są dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna. Uczniowie ci, pomimo zaangażowania w proces edukacji, nie są w stanie opanować wymaganego materiału szkolnego, popełniają mnóstwo błędów, w tym takich, które w istotny sposób zakłócają zrozumienie nadawanego komunikatu. Książka jest pierwszą próbą zasygnalizowania zakresu i specyfiki zachowań językowych uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Maria Gudro-Homicka

"Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii".

Wydawnictwo: DifinKsiążka stanowi zbiór scenariuszy do pracy z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. Pokazany w niej sposób dramowej pracy z tekstem literackim został wzbogacony o obszerne uwagi dotyczące ich realizacji i wskazówki wieloletniego praktyka. Szczególną wartością scenariuszy jest perspektywa humanistyczna, oparta na priorytecie rozwijania osobowości jako całości, pracy z emocjami i rozmowie o wartościach. Publikacja może służyć wszystkim nauczycielom przedmiotów humanistycznych – polonistom, historykom, ale także terapeutom, arteterapeutom, bibliotekarzom, katechetom, etykom, pedagogom czy psychologom szkolnym.

Edyta Joanna Lichota

"Terapia logopedyczna."

Wydawnictwo: DifinPublikacja ta powstała w wyniku wieloletniej praktyki logopedycznej. Zawarte w niej ćwiczenia przeznaczone są do nauki wymowy wszystkich głosek języka polskiego. Skierowana jest do Logopedów, Nauczycieli, Pedagogów, Rodziców i Studentów. Poza ćwiczeniami praktycznymi zawiera podstawowe informacje na temat diagnozy, teorii i praktyki logopedycznej. Rysunki oraz zdjęcia uzupełniają i ułatwiają terapię logopedyczną. Książka ta pomaga ocenić, czy dziecko ma sprawne narządy artykulacyjne, poszerza zasób słownictwa oraz uzupełnia bazę dydaktyczną nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i logopedów. Rebusy i zagadki fonetyczne mają za zadanie nauczyć dziecko nowych treści przez zabawę, wyzwalając tym samym pozytywne emocje. Publikację można wykorzystać zarówno w profilaktyce, jak również terapii logopedycznej.

Julian Piotr Sawiński

"Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady."

Wydawnictwo: DifinRóżnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku. Autor przedstawił metody aktywizowania uczniów w procesie nauczania – uczenia się, podając wiele wartościowych przykładów z praktyki pedagogicznej swojej i uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Przedstawione działania mogą być od razu wykorzystane w praktyce szkolnej. Każdy rozdział podsumowany jest dobrymi radami dla Czytelnika oraz pytaniami sprawdzającymi wraz z wykazem literatury pogłębiającej omawiane zagadnienia, co inspiruje do aktywnej pracy z poradnikiem.

Agnieszka Kozdroń

"Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców."

Wydawnictwo: DifinRozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role. Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, nadając oddziaływaniom pedagogicznym i rodzicielskim głębszy wymiar.

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska

"Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik Nauczyciela."

Wydawnictwo: DifinKsiążka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi. W szerokim zakresie omówiono zagadnienia dotyczące podziału zdolności oraz cech charakteryzujących uczniów uzdolnionych. Opracowano przykładowe programy edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej oraz programy wychowania fizycznego dla zdolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W treści książki znajduje się także charakterystyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Aneta Paszkiewicz

"Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem"

Wydawnictwo: DifinW środkach masowego przekazu, dyskusjach autorytetów w dziedzinie wychowania i nauczania coraz częściej słyszy się głosy o kryzysie współczesnej szkoły w aspekcie jej funkcji wychowawczej. Odbiorca masmediów jest wręcz bombardowany informacjami na temat niewłaściwych zachowań uczniów, naruszających nie tylko reguły obowiązujące w szkole, ale również powszechnie uznawane normy społeczne. Tego typu informacje kończą się najczęściej pytaniami „co będzie dalej z polską szkołą?”, „w jakim kierunku ona zmierza?” Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest najprawdopodobniej fakt, że współczesna polska szkoła nastawiona jest w przeważającej mierze na nauczanie nie zaś na wychowanie, które jest realizowane niejako „po drodze”, może trochę „na siłę”. Konsekwencją postrzegania szkoły jedynie przez pryzmat jej funkcji kształcącej jest fakt, że nauczyciele czują się niejednokrotnie zwolnieni od prowadzenia działalności wychowawczej. Wychowanie staje się jedynie domeną wychowawcy klasy (ma on „wychować” ucznia w trakcie jednej godziny wychowawczej w tygodniu!) bądź pedagoga szkolnego. Zwłaszcza ten ostatni staje się w szkole swego rodzaju „specjalistą od spraw wychowawczych”, co z jednej strony należy uznać za właściwe, jednak oczekiwanie, iż „załatwi” on wszelkie problemy wychowawcze wydaje się już być mało realne. Prezentowana publikacja dostarczy wskazówek, jak prowadzić działania o charakterze wychowawczym z uczniem. Książka zainteresuje wychowawców, studentów pedagogiki, psychologii i kierunków studiów nauczycielskich.

Kinga Bobińska, Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki (red.)

"Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia"

Wydawnictwo: ContinuoJest to pierwsza w Polsce tak obszerna monografia, która łączy interdyscyplinarne spojrzenie dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej z różnych perspektyw: medycznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej. W sposób nowatorski podejmuje temat niepełnosprawności intelektualnej z jego specyfiką z punktu widzenia zarówno psychologa, pedagoga, lekarza psychiatry, internisty, neurologa i to w zakresie sposobu badania, diagnozowania, jak i terapii tej grupy pacjentów. Przybliża najnowszą wielospecjalistyczną wiedzę, obejmującą różne stopnie niepełnosprawności i towarzyszące im zróżnicowane zaburzenia sprawności motorycznej, zachowania, motywacji, emocjonalności, poznawcze, a także dysfunkcje psychiczne i behawioralne. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców i to zarówno dla osób zawodowo zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie – lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów wielu kierunków, a także tych wszystkich, którzy na co dzień żyją lub pracują z osobami niepełnosprawny- mi intelektualnie – rodziców, rodzin, opiekunów, pracowników Domów Opieki Społecznej, wolontariuszy, od których zależą efekty prowadzonej terapii i jakości życia osób z NI.

Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska i Andrzej Różański (red. nauk.)

"Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów"

Wydawnictwo: ImpulsPrezentowana monografia wieloautorska wpisuje się w nurt poszukiwań badawczych, podejmując różne aspekty przygotowania zawodowego młodych pedagogów. Przede wszystkim przybliża wybrane kwestie kształcenia pedagogicznego w szkole wyższej, plany i aspiracje studentów specjalności pedagogicznych oraz sytuację absolwentów na rynku pracy.
W pierwszej części, dotyczącej kształcenia pedagogicznego, znalazło się pięć tekstów. Poświęcone są praktykom jako istotnej formie przygotowania zawodowego absolwentów, roli nauczyciela i jej ewolucji na skutek zmieniającej się sytuacji społecznej, polityki oświatowej i reform edukacji. Kolejna część tomu – poświęcona aspiracjom studentów. Autorki dowodzą, że poznanie aspiracji edukacyjnych i planów zawodowych studentów pozwala zrozumieć wiele zachowań indywidualnych i społecznych oraz przewidywać ich postępowanie.
W części trzeciej zawarte są opracowania poświęcone funkcjonowaniu młodych pedagogów na rynku pracy. Podejmują problematykę przygotowania zawodowego absolwentów studiów wyższych do wymagań stawianych przez współczesne organizacje. Kreślą potrzebę edukacji ustawicznej, która umożliwi sprostanie dynamicznej sytuacji na rynku pracy.

Cz. Kupisiewicz

"Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki"

Wydawnictwo: Impuls„Podręcznik ten nacechowany jest świeżością i oryginalnością ujęcia. To niezwykle interesująca próba syntetycznego ukazania głównych przejawów i przemian, jakie od starożytności aż do pierwszych lat naszego stulecia zachodziły w myśli pedagogicznej i praktyce wychowania” – pisze o nowym podręczniku akademickim wydawnictwa Impuls prof. dr. hab. Karol Poznański.
Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwija się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej zarówno potwierdzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, refleksji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z autorów, pracując nad zakresem tematycznym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręcznikowym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością. Czytelnikom podręczników nie tylko życzę miłej lektury, ale i zachęcam do wspólnej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu własnej twórczości. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

A. Piekarska: autor/redaktor prowadzący

"Poradnik pedagoga szkolnego. Szkoła Podstawowa"

Wydawnictwo: RabbePoradnik zawiera 21 artykułów i 97 narzędzi. W tym, w niezbędniku narzędziowym: ankiety dla pedagoga, ankiety dla rodziców, arkusze obserwacyjne, kontrakty, wzory pism, karty pracy i scenariusze, wskazówki, procedury.
Można w nim również znaleźć najważniejsze regulacje prawne, przepisy, wzory dokumentacji oraz informacje o roli, zadaniach i umiejętnościach profesjonalnych pedagoga szkolnego.
Przedstawione zostały również pomysły na: rozpoznawanie oraz diagnozowanie problemów uczniów, zwiększanie szans uczniów z problemami w nauce na odnoszenie sukcesów, stymulowanie rozwoju uczniów zdolnych i poszukujących wiedzy, wspieranie uczniów w rozwiązywaniu ich problemów np. emocjonalnych, wynikających z niedostosowania społecznego, itp, działania związane z realizacją programu profilaktycznego i wychowawczego, zajęcia z uczniami i współpracę z rodzicami, nauczycielami oraz na korzystanie ze wsparcia specjalistów.

E., M. Minczakiewicz

"Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki"

Wydawnictwo: ImpulsW książce znalazły się przykłady planowania pracy zarówno z dziećmi przedszkolnymi, jak i dziećmi starszymi z poważnymi deficytami rozwoju intelektualnego. Zamieszczone w niej konspekty i scenariusze mogą służyć za przykład rozwiązań metodycznych dla mniej doświadczonych pedagogów specjalnych, pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczycielek przedszkoli lub przedszkolnych grup integracyjnych, reedukatorów, logopedów, a także rodziców dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych. W opracowaniu można znaleźć zadania, które dziecko może rozwiązywać bawiąc się.

B. Krajewska

"Instytucje wsparcia dziecka i rodziny"

Wydawnictwo: ImpulsKsiążka traktuje o zadaniach instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, autorka nie sięgnęła do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny. W pracy zamieszczono przypisy, które wskazują na opracowania istotne dla opisanego zagadnienia i są wskazówką dla osób, które pragnęłyby zgłębiać wiedzę dotyczącą instytucji wsparcia dziecka i rodziny, fragmenty zaś, w których nie wskazano źródła, pochodzą z aktów prawnych.

M. Pomianowska, K. Szczepkowska-Szczęśniak: autor/redaktor prowadzący

"Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w kl. I-III"

Wydawnictwo: RabbePoradnik został stworzony na podstawie ankiet i rozmów przeprowadzonych bezpośrednio z nauczycielami kl. I-III oraz dyrektorami szkół podstawowych. Zawiera informacje i materiały do codziennej pracy przede wszystkim dla nauczyciela nauczania zintegrowanego, lecz również dla dyrektora, psychologa, terapeuty czy pedagoga szkolnego. Zawiera zbiór scenariuszy zajęć, ćwiczeń i kart pracy. Podział materiałów na różne poziomy trudności pozwala w tym samym czasie pracować z dziećmi bez problemu realizującymi obowiązującą podstawę programową, jak i z dziećmi, które wykazują różne trudności w nauce. Dodatkowo publikacja wskazuje, jak wprowadzać w życie zmiany zaproponowane przez MEN, związane ze wstępną diagnozą uczniów i monitorowaniem ich postępów w nauce.

B. Rokicka: autor/redaktor prowadzący

"Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna"

Wydawnictwo: Rabbe  • Prawo w pracy pedagoga: wskazówki i porady ekspertów, interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, informacje o niezbędnej dokumentacji pracy;
  • Rozwój zawodowy: planowanie pracy, niezbędne informacje, przykładowa dokumentacja;
  • Pomysły na działania związane z czuwaniem nad realizacją obowiązku szkolnego, profilaktyką, promocją zdrowia, doradztwem zawodowym;
  • Materiały dotyczące sposobów budowania dobrych relacji z uczniami i rodzicami;
  • Gotowe narzędzia do pracy z uczniem: ankiety, kwestionariusze do prowadzenia badań, scenariusze zajęć, materiały do prowadzenia wywiadów, liczne analizy przypadku, materiały informacyjne do rozdania uczniom lub ich rodzicom;
  • Podpowiedzi, jak uzyskać właściwą pomoc od instytucji wspierających, tj. pomocy społecznej, kuratora, sądów, policji – wiedza o regulacjach prawnych, wymaganych procedurach i dokumentach (m.in. artykuł Budowanie koalicji na rzecz bezpieczeństwa w szkole).

G. Gajewska, A. Doliński

"Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych" T1

Wydawnictwo: GajaKsiążka składa się z dwóch części: pierwszej, w której zamieszczono rozważania na temat warsztatu pedagoga, jego struktury, efektywności i doskonalenia oraz drugiej, w której omówiono kluczowe zagadnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej, formułując pytania do samodzielnej refleksji i badań oraz literaturę, a także przedstawiono propozycje 106 scenariuszy spotkań na ważne tematy wychowawcze, takie jak: rodzina, więzi międzyludzkie, miłość, "Ja", dorastanie, młodzież w subkulturach, lęk, depresja, niepełnosprawność, uzależnienia, lider w grupie, poczucie sensu życia. Charakterystyczne jest to, że opracowane scenariusze połączone zostały w cykle zajęć na dany temat, który można realizować systematycznie w ciągu na przykład półrocza lub roku.

G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński

"Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania. Scenariusze zajęć wychowawczych" T1

Wydawnictwo: GajaW części teoretycznej książki zawarto artykuły: Grażyny Gajewskiej na tematy: Rozwój psychospołeczny dziecka we wczesnym okresie szkolnym; Start szkolny dziecka szczególnym wyznacznikiem dla jakości warsztatu pracy pedagogicznej; Profilaktyka opiekuńczo-wychowawcza w bliskim środowisku zamieszkania / życia dzieci i ich rodzin a warsztat pracy pedagoga oraz Absolwenci pedagogiki opiekuńczej a warsztat pracy w konfrontacji z rzeczywistością; Artura Dolińskiego na temat: Wykorzystanie metody harcerskiej w pracy wychowawczej; Anny Szczęsnej na temat: Refleksje o edukacji rówieśniczej. W części drugiej podjęte zostały kluczowe zagadnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej, a wśród nich: poznawanie wychowanków i grupy warunkiem tworzenia udanej grupy i efektów wychowawczych, atmosfera życia - czynniki, funkcje i diagnoza, agresja, przemoc, komunikacja, koleżeństwo - przyjaźń - zakochanie, prawa i normy, tradycje, fantazja - myślenie niekonwencjonalne, tolerancja, kim jestem - kogo lubię - co jest dla mnie ważne, nasza klasa, nasza szkoła, konflikty dorośli - dzieci, mój dom, moja rodzina, moje sąsiedztwo, moja ojczyzna - wartości społeczne, moralne, religijne - tematy przewidziane w programie szkoły podstawowej - do których opracowano propozycje 83 scenariuszy spotkań wychowawczych.

G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński

"Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych". T. 3

Wydawnictwo: Gaja
W części teoretycznej książki zawarto artykuły: G.Gajewskiej, Współdziałanie pedagogów z rodzicami w procesie opieki, wychowania, kształcenia młodzieży. Fikcja czy rzeczywistość? A.Dolińskiego, "Nie bójmy się bawić" o metodycznych kontekstach pedagogiki zabawy. A.Szczęsnej, "Żeby ogień ogrzewał a nie wypalał". Syndrom wypalenia zawodowego, stan i kierunki działań profilaktycznych. G.Gajewskiej, Specyficzne właściwości potrzeb młodzieży dorastającej i wynikające z nich uwagi dotyczące wychowania i opieki w gimnazjum. W części drugiej podjęte zostały kluczowe zagadnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej, a wśród nich: model wzorzec gimnazjum a trudności wychowawcze, agresja, przemoc, komunikacja, konflikty dorośli - dzieci, koleżeństwo-przyjaźń-zakochanie, seksualność, prawa i normy, tolerancja, autorytet, dojrzała osobowość, uzależnienia - tematy przewidziane w programie gimnazjum - do których opracowano propozycje 77 scenariuszy spotkań wychowawczych.

G. Gajewska

"Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego".

Wydawnictwo: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeKsiążka o charakterze edukacyjno-popularnonaukowym. Propaguje ideę rodzin zastępczych i pozwala lepiej zrozumieć tę formę opieki. Autorka w przystępny sposób przedstawia - między innymi - prawne i organizacyjne aspekty zagadnienia.

K. Słupek

"Myślę, więc jestem... Rozsądny. Jak zapanować nad impulsywnością w działaniu + CD"

Wydawnictwo: RubikonProgram profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, jest bardzo ciekawą propozycją uzupełniającą dotychczasowe sposoby postrzegania i rozumienia trudnych zachowań uczniów. Może być użytecznym narzędziem dla nauczyciela szukającego dobrych metod wsparcia własnej pracy wychowawczej. Atutem programu jest odwoływanie się do świadomych działań ucznia nakierowanych na kontrolę własnego zachowania. Ten sposób pracy wpływa na rozumienie przez dziecko własnych zachowań i uczy podejmowania za nie odpowiedzialności. Powtarzanie przekazywanych treści i ćwiczenie odpowiednich zachowań jest skutecznym sposobem utrwalania prezentowanego podejścia. Jest to jeden z nielicznych programów proponujących taką właśnie formułę pracy. Nie wymaga on specjalistycznego szkolenia, jest możliwy do zastosowania przez zmotywowanego nauczyciela i przynosi konkretne efekty. Dodatkiem do książki jest płyta CD zawierająca program multimedialny do pracy z uczniem.

K. Słupek

"Dyscyplina w klasie. Poradnik Pedagogiczny"

Wydawnictwo: RubikonSprawność dydaktyczna nauczyciela nie zawsze wiąże się z pedagogicznymi umiejętnościami pozwalającymi zapanować nad klasą. Często podkreśla się rolę określonych predyspozycji osobowościowych, talentu i intuicji. Czy umiejętności tych można się nauczyć? Z pewnością tak. Działania nauczyciela dotyczące ładu klasowego i dyscypliny powinny wynikać z połączenia doświadczeń i wiedzy teoretycznej. W niniejszym poradniku przedstawiono koncepcje wybitnych psychologów i pedagogów:
Lee Canter -- dyscyplina asertywna;
Frederic H. Jones -- dyscyplina pozytywna;
Rudolf Dreikurs -- społeczny model dyscypliny;
William Glasser -- terapia rzeczywistości/terapia wyboru;
Thomas Gordon -- trening skuteczności nauczyciela.

Bojarska L.

"Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole"

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

W ostatnich latach dużo mówiło się o dyscyplinie w szkole. W szumie medialnym, jaki powstał wokół tego tematu, głos praktyków był jednak prawie nieobecny. Może warto więc wrócić do tematu, kiedy burza już ustała. Jak w takim razie stworzyć system dyscyplinujący uczniów? Przede wszystkim bez pośpiechu i po głębokich przemyśleniach. Z pewnością, korzystając także z cudzych doświadczeń, a to choćby po to, aby uniknąć błędów, które już gdzieś przez kogoś zostały popełnione. Lucyna Bojarska, autorka książki „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole”, czerpała głównie z własnych obserwacji oraz z tego, co udało jej się w rozmaitych sytuacjach podpatrzeć u bardziej doświadczonych pedagogów. W publikacji tej dzieli się też wiedzą, którą zdobyła na temat problemów z utrzymaniem dyscypliny wśród wychowanków, z innych książek. Potoczny język jakim została napisana ta pozycja, emocje – i jak sama autorka mówi – „piracki” sposób argumentacji, być może nie każdemu przypadnie do gustu. Mimo to, warto przeczytać tę publikację, by w przyszłości móc chronić się przed pułapkami, które autorka odkrywa przed czytelnikiem.

Katra G., Sokołowska E. ( red. )

"Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole"

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dbanie o jakość życia oraz troska o rozwój każdego dziecka, to priorytety i obowiązki pracowników oświaty. Osobą wspomagającą rodziców i wychowawców może być psycholog – specjalista i ekspert w dziedzinie wychowania, oraz rozwiązywania wielu szkolnych problemów. Książka „Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole” napisana pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej, jest próbą odpowiedzi na pytanie – jakie zadania stoją przed psychologiem i jaką odgrywa on rolę w dziedzinie wychowania. Autorzy koncentrują się na działaniach psychologa szkolnego, który może wpływać na przebieg procesu wychowania i nauczania nie tylko na terenie szkoły, ale również poprzez szkołę w rodzinie. Publikacja powstała z myślą o potrzebie korygowania pewnych nieprawidłowości pojawiających się w procesie wychowania i nauczania dzieci w wieku szkolnym. Książka, kładzie m.in. nacisk na podnoszenie jakości życia ucznia i wspieranie jego rozwoju poprzez działania profilaktyczne i promocyjne. Pozycja ta, powinna znaleźć się w biblioteczkach nie tylko szkolnych pedagogów i psychologów. Poruszane w niej kwestie i zagadnienia będą niewątpliwie przydatnym wskazówkami przy rozwiązywaniu problemów szkolnych również dla nauczycieli i dyrektorów szkół.


CIEKAWE KSIĄŻKI

Allport G. W. „Osobowość i religia”

Dwa eseje „Jak stajemy się sobą” i „Jednostka i religia”. Pierwszy z nich zajmuje się psychologią osobowości w dynamicznym aspekcie stawania się, samorealizacji, drugi zaś mówi o tym, jakie miejsce w tym procesie zajmuje poczucie religijne jednostki.

Babiuch M. „Jak współpracować z rodzicami „trudnych” dzieci ?”

Autorka przedstawia typowe problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami, wskazując przyczyny, mechanizmy utrwalania się oraz sposoby pokonywania barier. Książka może być przewodnikiem dla nauczycieli, którzy nie mają dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami.

Beil B. „Dziecko grzeczne i niegrzeczne”

Napisana prosto i zwięźle, odwołująca się do codziennych sytuacji książka proponuje ogólny, zdroworozsądkowy sposób postępowania i model rodziny, który sprzyja wymianie międzypokoleniowej. Ów model to rodzina prawdziwie demokratyczna, w której dziecko czuje się bezpieczne i ważne na równi z innymi, ale też w której poznaje w praktyce pierwsze ograniczenia wynikające z zasad współżycia między ludźmi. Rodzina, która może dać młodemu człowiekowi siłę i pewność niezbędne, by przyswojona wartości stały się w przyszłości świadomym wyborem i punktem oparcia we współczesnym, pełnym zagrożeń świecie.

Birch A., Malim T. „Psychologia rozwojowa w zarysie”

Ogólne spojrzenie na całość psychologii rozwojowej. Dobra podstawa do dalszej lektury.

Bogdanowicz M. „Ryzyko dysleksji”

Autorka omawia zagadnienia dotyczące problemów teoretycznych, psychopedagogicznych i społecznych, związanych z ryzykiem dysleksji. Przedstawia także Skalę Ryzyka Dysleksji, umożliwiającą trafne jej diagnozowanie przez nauczycieli.

Brzeziński J. „Elementy metodologii badań psychologicznych”

Książka zawiera charakterystykę procesu badawczego w psychologii, zasady konstrukcji wybranych narzędzi badawczych ( testy, skale szacunkowe, kwestionariusze osobowości, techniki socjometryczne, technika Q i.in. ).

Clifford H.E. „Dyscyplina i kierowanie klasą”

Uznany w świecie podręcznik wykorzystywany w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. Prezentuje systemy wprowadzania i utrzymywania dyscypliny w klasie dopasowane do codziennej praktyki nauczycielskiej.

Cohen L., Manion L., Morrison K. „Wprowadzenie do nauczania”

Od dłuższego czasu najważniejszy, standardowy już podręcznik dla studentów i nauczycieli przygotowanych do pracy w szkole. Polskie wydanie oparto na nowym, uzupełnionym i uaktualnionym wydaniu angielskim. Uwzględniono w nim najnowsze tendencje i zmiany w programie nauczania. Książka zawiera także niezbędne narzędzia i instrukcje użyteczne dla studentów w trakcie prawdziwej praktyki w szkole, takie jak np. planowanie lekcji, organizacja zajęć w klasie, badanie struktury klasy, zachowanie uczniów w grupie itp.

Coles R. „Inteligencja moralna dzieci”

Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak wychować dziecko, by wyrosło na dobrego człowieka.Podkreśla rolę jaką odgrywa kształtowanie moralności w procesie wychowawczym. Pokazuje, w jaki sposób można nauczyć dzieci duchowej mądrości - trudnej sztuki empatii, asertywności, szacunku dla siebie i innych oraz dawania przykładu swoim zachowaniem. Autor jest prof. psychiatrii i nauk medycznych na Uniwersytecie Harvarda.

Danilewska J. „Agresja u dzieci – szkoła porozumienia”

Jak pomóc dzieciom w trudnej sztuce życia zgodnego z regułami społecznymi, w których znajdzie się miejsce na indywidualny rozwój? Jak wpłynąć na dziecko agresywne, by nauczyło się zaspokajać potrzebę kontaktów z rówieśnikami w sposób racjonalny? Autorka odpowiada na te pytania, pokazując nauczycielom szkoły podstawowej, jakie działania wychowawcze sprzyjają rozwojowi społecznemu ucznia, zachęcając do pracy profilaktycznej.

Dambach K. „Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej”

Książka dotyczy przemocy grupowej w szkołach. Jeżeli terror psychiczny ze strony większości członków grupy wobec tej samej osoby lub wobec dwóch czy trzech osób jest stosowany stale, wówczas mówimy o występowaniu "mobbingu" (od ang. mob - tłum, zbiorowisko), który polega na systematycznym upokarzaniu, wyśmiewaniu i okrutnym traktowaniu ofiary. Autor opisuje przejawy tego rodzaju przemocy w klasach szkolnych, wskazuje na jej konsekwencje dla rozwoju dzieci, zarówno ofiar, jak i sprawców, oraz podaje możliwe sposoby interwencji.

Dudziak U. „Wychowanie w klasie szkolnej”

Poradnik dla nauczycieli-wychowawców pomocny w planowaniu i prowadzeniu godzin wychowawczych. Propozycje tematyczne ujęto w scenariusze przewidziane na 27 lekcji. Każdy scenariusz rozpoczyna się teoretycznym wprowadzeniem - zgłębieniem problemu, który stanie się przedmiotem rozważań z uczniami. Część praktyczna to szczegółowe przedstawienie realizacji – omówienie celów, form i metod pracy, opis ćwiczeń, wskazanie środków dydaktycznych.

Elliott J., Place M. „Dzieci i młodzież w kłopocie”

Przewodnik dla nauczycieli i wychowawców dzieci w wieku szkolnym. Autorzy analizują różnorodne trudności w nauce i zaburzenia w zachowaniu, ujmując je od strony dziecka – ono jest podmiotem kłopotliwych sytuacji i jemu należy się pomoc. Wyniki badań oraz opisy przypadków ułatwiają zrozumienie natury każdego problemu, wskazówki praktyczne odnoszą się oddzielnie do postępowania rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli, przedstawiono także postępowanie medyczne.

Ellis A. „Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie”

Autor książki, specjalizujący się od lat w pomaganiu ludziom z problemami emocjonalnymi, twierdzi, że dzięki systematycznemu stosowaniu przedstawionych w książce technik i wskazań można ograniczyć autodestrukcyjne, pełne złości reakcje.

Ellis A. „Terapia krótkoterminowa : lepiej, głębiej, trwalej”

Twórca racjonalno – emotywnej terapii behawioralnej, prezentuje metody pracy z pacjentem, które stosuje od wielu lat. Niektóre z nich ( oczywiście po pewnej modyfikacji ) można zastosować w pracy wychowawczo – profilaktycznej z dziećmi.

Feinberg W., Soltis j. F. „Szkoła i społeczeństwo”

Popularny w Stanach Zjednoczonych, przystepnie napisany podręcznik mówi o stosunku szkoły do społeczeństwa. Zaprasza do namysłu nad tym, co szkoła robi oprócz tego, że uczy pisac, czytać, liczyc, że "przerabia" przewidziane planem przedmioty. Szkoła bezpośrednio i pośrednio przekazuje uczniom jakieś przesłanie. Jakie ? Na to pytanie autorzy odpowiadają z trzech odmiennych perspektyw naukowych.

Fisher R. „Lepszy start”

Wszystkie dzieci , bez względu nas wiek i poziom umiejetności, mogą się rozwijać, a dzięki temu coraz sprawniej myśleć i lepiej się uczyć. Lepszy start to program stworzony na podstawie najnowszych badań nad inteligencją.

Fontana D. „Psychologia dla nauczycieli”

Autor omawia te dziedziny psychologii, które mają największą praktyczną wartość dla nauczyciela. Dotyczy to nie tylko zagadnień bezpośrednio odnoszących się do klasy szkolnej, lecz także kwestii wchodzącej w zakres życia dziecka poza szkołą oraz sposobów i kategorii, w jakich postrzega ono siebie.

Gałdowa A. ( red. ) „Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości”

Zbiór tekstów zawierających systematyczny wykład teorii dotyczących osobowości i ich ocenę krytyczną. Wszystkie teksty łączy wspólne autorom przekonanie, że szeroko rozumiana pomoc psychologiczna musi być oparta na rzetelnej antropologicznej refleksji i wynikającej z niej świadomości zarówno możliwości, jak i ograniczeń psychologii.

Gerstmann S. „Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych”

Omówienie warunków, których spełnienie umożliwia realizację celów wychowawczych. Jedną z podstawowych tez tej książki jest twierdzenie, że oddziaływania wychowawcze nie są osobnym zabiegiem oderwanym od nurtu zdarzeń codziennego życia.

Gerstmann S. „Rozmowa i wywiad w psychologii”

Sposoby przygotowania rozmowy i wywiadu, sposób opracowywania uzyskanych danych, umiejętność nawiązywania kontaktu między badającym i badanym.

Gerstmann S. „Rozwój uczuć”

Treścią książki są : rola uczuć w życiu człowieka ( uczucia i ich rodzaje, potrzeby i procesy emocjonalne, uczucia jako motyw działania, rola uczuć w świadomej dyscyplinie ), proces kształtowania uczuć w świetle podstawowych praw rozwoju osobowości.

Goleman D. „Inteligencja emocjonalna”

Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami. Inteligencja emocjonalna nie jest cechą wrodzoną. Książka wskazuje, kiedy i jakimi metodami można ją kształtować w dzieciach, aby zapewnić im jak najwłaściwsze wykorzystanie wrodzonych zdolności w uzyskaniu sukcesu w życiu.

Gordon T. „Wychowanie bez porażek”

Krytyka dotychczasowego modelu rozwiązywania konfliktów ( opartego na schemacie zwycięzca – pokonany ). Propozycja takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktu pozwolą znaleść rozwiązanie kompromisowe.

Gordon T. „Wychowanie bez porażek w praktyce”

Konfrontacja teorii z przykładami zaczerpniętymi z codziennego życia. Książka zawiera opinie wielu rodziców, którzy zastosowali wskazania autora we własnych rodzinach.

Gordon T. „Wychowanie bez porażek w szkole”

Propozycja metod postępowania, które mają uczynić stosunki w szkole bardziej partnerskimi i doprowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania czasu lekcyjnego.

Gutek G., L. „Filozofia dla pedagogów”

Książka ma trójdzielną strukturę. W dwudziestu jeden zwartych rozdziałach omawia wpływ najważniejszych nurtów filozoficznych, ideologicznych i teoretycznych na rozwój pedagogiki. Każdy rozdział zawiera krótkie, wypunktowane podsumowanie, pytania sprawdzające, praktyczne ćwiczenia oraz podstawową bibliografię. Urozmaicają materiał notki biograficzne twórców poszczególnych nurtów intelektualnych.

Hallowell E. M., Ratey J.J. „W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych”

Praktykujący amerykańscy psychiatrzy, dają przekonujący obraz ADHD, a co najważniejsze, pokazują, jak można je diagnozować i leczyć. Dla nauczycieli szczególnie interesujące są wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z ADHD w klasie szkolnej.

Hauk D. „Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Poradnik do treningu mediacji”

W obliczu prób zatrzymania i zapobiegania przemocy w szkołach koncepcja mediacji ''przez uczniów dla uczniów'' okazuje się bardzo pomocna i skuteczna. Niniejszy poradnik przynosi cenne informacje o treningu młodych mediatorów, a ponadto oferuje najnowocześniejsze podstawy dokształcania dorosłych mediatorów.

Houghton B. „Dobre dziecko”

Autorka pokazuje w jaki sposób można już od najmłodszych lat kształtować u dzieci poczucie dobra i zła. Ukazuje skomplikowany proces, w którym dziecko staje się samodzielnie myślącym i wartościującym człowiekiem.

Ingarden R. „Książeczka o człowieku”

Autor odsłania przed nami tajemnice życia, pokazuje kierunki działania, uczy odpowiedzialności. Mówi jak poznawać siebie i świat realizując wartości Dobra i Piękna.

Kaniak – Urban C. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”

Na wielu obrazowych przykładach autorka przedstawia cztery typy dzieci, wskazując na ich zdolności i kompetencje. Doradza, jakiej szczególnej pomocy potrzebują one w nauce i przezwyciężaniu kryzysów.

Leite J. S., Parrish J. K. „Wychowanie skuteczne : 10 przykazań dla rodziców”

Oryginalny przewodnik wychowania nastolatków, który godzi najnowszą wiedzę pedagogiczną z tradycyjnym, zdroworozsądkowym podejściem do spraw dojrzewania. Książka gromadzi wiele praktycznych wiadomości przydatnych rodzicom i wychowawcom młodzieży.

Łobocki M. „Metody i techniki badań pedagogicznych”

Autor przedstawia najczęściej stosowane współcześnie metody i techniki w badaniach pedagogicznych. Każda z nich poddana jest szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisaną jej wartością poznawczą. Szeroko omówione są warunki, od spełnienia których zależy ich poprawne stosowanie.

Łobocki M. ( red. ) „Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą”

W książce omawiane są zagadnienia, które powinny zainteresować każdego nauczyciela : czynniki warunkujące skuteczność pracy wychowawczej, postawy nauczycieli, metody aktywizowania uczniów, drama i zabawa w procesie wychowania, dialog jako podstawowa metoda wychowania do wartości praca wychowawcza z dziećmi szczególnej troski.

McInerney P. K. „Wstęp do filozofii”

Zwięzły przewodnik po teoriach filozoficznych. Autor przedstawia argumenty za i przeciw każdej z nich. Próbuje unikać technicznego żargonu oraz unaocznić powody, dla których ludzie tak bardzo interesują się daną tematyką.

Mieszalski S. „O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej”

W jaki sposób funkcjonuje klasa szkolna pojęta jako swoista jednostka społeczna? W jakim stopniu społeczne zachowania uczniów i nauczycieli zależą od zastosowania rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych? Czy możemy mówić o różnych stylach w kierowaniu klasą szkolną? Z jakimi problemami spotyka się nauczyciel, planując i kształtując lekcje? Odpowiedzi na te i inne ważne dla każdego pedagoga pytania można szukać w tej książce.

Nolting H.P „Jak zachować porządek w klasie”

Każdy nauczyciel w swej pracy dydaktycznej spotkał się z problemem zakłócania porządku w klasie spowodowanego znudzeniem uczniów podczas lekcji czy niezrozumieniem zasad relacji nauczyciel - uczeń przez wychowanków. Warto zastanowić się nad wspólnym z uczniami ustaleniem reguł dyscypliny w klasie, nad upłynnieniem przebiegu lekcji, nad pobudzaniem aktywności związanej z tematyką zajęć. Jak to zrobić? Czytelnik znajdzie w niniejszej książce rozwiązania problemów z dyscypliną zaproponowane przez pedagogów oraz pozna przyczyny dezorganizacji lekcji.

Ornstein A.C., Hunkins F.P „Program szkolny : założenia, zasady, problematyka“

Autorzy przedstawiają szeroki i udokumentowany przegląd podstaw, zasad konstruowania i problemów związanych z programem szkolnym. Umiejętnie połączyli teorię z praktyką. Książka uczy myśleć krytycznie o programach. Pokazuje jak celnie i twórczo je konstruować.

Obuchowska I. ( red. ) „Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami”

Książka kierowana do wychowawców i nauczycieli dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zawiera solidne podstawy teoretyczne dotyczące uczuć, a przede wszystkim liczne scenariusze zajęć.

Opolska T., Potempska E. „Dziecko nadpobudliwe. Program korelacji zachowań”

Program adresowany do osób zajmujących się wychowaniem, opieką i profesjonalną pomocą dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Proponowane zajęcia mają pomóc dzieciom w nabywaniu kontroli nad własną aktywnością oraz poszukiwaniu akceptowanych społecznie sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego przy jednoczesnym wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprawieniu samooceny.

Parkinson B., Colman M. ( red. ) „Emocje i motywacja”

Książka ta obejmuje rozmaite zjawiska związane z motywacją, łącznie z wieloma, które odnoszą się szczególnie do emocji i ich regulacji. Autorzy rozważają wpływ zmiennych biologicznych i społecznych oraz związki pomiędzy czynnikami środowiskowymi a osobistymi.

Portmann R. „Gry i zabawy przeciwko agresji”

Ponad 150 zabaw i ćwiczeń interakcyjnych zawartych w tej książce, są łatwą do zastosowania metodą zapoczątkowania procesów konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji.

Prekop J., Schweizer C. „Niespokojne dzieci“

Jak pomóc dzieciom hiperaktywnym opanować własne emocje i jak postępować, by zapobiec powstawaniu tego typu zaburzeń ( kontrowersyjne ).

Rau K., Ziętkiewicz E. „Jak aktywizować uczniów”

Autorki prezentują metody, techniki i gry aktywizujące uczniów. Są one dostosowane do możliwości dzieci oraz warunków pracy szkół podstawowych i mogą być inspiracją do szerokiego włączenia ucznia w proces tworzenia zajęć lekcyjnych.

Rembowski J. „Empatia”

Rozważania dotyczące pojęcia empatii, jej miejsca w psychologii rozwojowej i wychowawczej, jak również jej znaczenia w działaniach terapeutycznych.

Robertson J. „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie”

Poprzez praktyczne rady i przykłady książka pokazuje nauczycielom jak pomyślnie kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie komunikować się z nimi. Ma temu służyć usprawnienie zachowania niewerbalnego, jak nazywamy sposoby komunikowania nie wypowiedzianych wiadomości i emocji. Książka uwzględnia najnowsze odkrycia dotyczące ładu w klasie i bezkonfliktowego przezwyciężania jego zakłóceń oraz wiedzę, jak kształtować działania w tym zakresie w klasach i szkołach.

Rumpf J. „Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat”

Autor tłumaczy, czym jest zjawisko agresji, jakie są jej rodzaje i kiedy przeradza się w przemoc. Opis swój ilustruje przykładami z życia codziennego, by wskazać najprostsze, a zarazem najlepsze metody radzenia sobie z tym problemem u dzieci, nie raniąc przy tym ich poczucia własnej wartości i nie hamując prawidłowego rozwoju ich osobowości.

Rylke H. „Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?”

Autorka omawia mechanizmy wchodzenia dzieci w sytuacje zagrożenia, wyjaśnia, co sprzyja, a co zapobiega ich destrukcyjnym zachowaniom. Wskazuje, jak powinni postępować dorośli, aby pomóc swoim dzieciom. Książka ma walory praktyczne, zawiera przykłady z życia, programy edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne, które można włączyć do każdego systemu wychowawczego.

Salvater F. „Proste pytania”

Czym jest prawda, miłość, wolność, piękno ? Tych zagadnień dotyczą rozważania autora. Nie są one lekcją filozofii lecz zaproszeniem do refleksji.

Speck O. „Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych”

Autor prowokuje do pogłębionej refleksji i dyskusji nad moralnymi aspektami wychowania w czasie narastającej rezygnacji, pesymizmu i poczucia bezradności w toku oddziaływań pedagogicznych wielu wychowawców - rodziców, nauczycieli czy instytucjonalnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Sponville A.C. „Mały traktat o wielkich cnotach”

Czy można nauczyć się cnoty ? Czym jest cnota ? Grzeczność, wierność, roztropność, umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość, pokora, prostota ....Nowe spojrzenie na odwieczne problemy. Wspaniała książka.

Szczepański J. „Zapytaj samego siebie”

Autor pokazuje jak złożone i jak trudne jest skuteczne kierowanie swoim życiem, jak można uczyć się, analizując różne sytuacje i zdarzenia, rozsądnych i skutecznych działań.

Szuty J. „Gdy nauczyciel jest wychowawcą”

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej znajdujemy odpowiedź na pytanie jak organizować i prowadzić lekcje wychowawcze, jakie znaczenie mają: język ciała, gesty czy głos, jak radzić sobie z trudnymi uczniami, jak pracować z rodzicami. Drugą część stanowi kilkanaście scenariuszy lekcji wychowawczych m. in. dotyczących budowania zaufania w klasie i poczucia własnej wartości, uczenia porozumiewania się oraz bycia asertywnym.

Szymańska J. „Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki”

Najnowsza wiedza dotycząca ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, jak również skuteczności różnych form, metod i strategii oddziaływań profilaktycznych.

Śliwierski B. „Współczesne teorie i nurty wychowania”

Wybór tekstów dotyczących poszukiwania podstaw wychowania. Refleksja nad kryzysem procesu transmisji norm i wartości i to nie tylko pod względem sposobu przekazu, ale również treści do przekazania.

Taylor C. „Etyka autentyczności”

Co lepsze – być wiernym normom etycznym, czy też być wiernym samemu sobie, swoim wewnętrznym przekonaniom ? Czy autentyczność jest złem ? Na te i inne pytania autor stara się odpowiedzieć.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

28/04/2017
Wczoraj ze spotknia w Kuratorium moja dyrekcja przywiozła wiadomość o 22 godzinach w całej Polsce dla wszystkich specjalistów.
27/04/2017
Kazimierz radzi wyluzować... Juz 2 kieliszki i nic....boję się o pracę. U mnie 3 pedagog po połączeniu się gm
27/04/2017
też na "ro" Wink
27/04/2017
przy Romanie Wink
27/04/2017
Radziłbym nalać dwa kieliszki dobrego wina, usiąść przy miłej sercu osobie i wyluzować Smile
27/04/2017
Roman wróć!!!!!!!!!!
27/04/2017
widzę ciemność, zwłaszcza z tym rządem, z tą ministerką, choć może będą chcieli uspokoić nastroje... ale z nimi na logikę nie da rady nic "rozkminić"
27/04/2017
Z Kazimierzem?:-) Szybciutko zatem,co myślisz o wieściach!?
27/04/2017
bo ja dzisiaj też jestem na "ro" Wink
27/04/2017
Ale myślicie że to będą dobre wieści dla nas? Pedagogow ?
27/04/2017
Resztus, nie masz wyjścia zastąp Go:-) Co Ty masz taki dobry nastrój? Nie martwią Cię wieści?
27/04/2017
a że jest 100% mężczyzną to nie może robić dwóch rzeczy jednocześnie
27/04/2017
Kaziu jest dziś romantyczny Smile
27/04/2017
Na razie, ale może to się zadziać?Kazimierzu
Drogi, potrzebuje Twojej rozwagi.
27/04/2017
A co z pensum ?
27/04/2017
Na razie nic się nie zmieniło.
27/04/2017
Jak to rozumieć? Jesteśmy poza subwencją?
27/04/2017
26/04/2017
W GW pojawiła się informacja, że MEN chce przerzucić koszty utrzymania n-li innych niż tablicowi na samorządy Sad
24/04/2017
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png pomoc pp - po "nowsz...
bullet.png dni gminy i inne prz...
bullet.png niegrzeczna 6-letnia...
bullet.png spektakle profilakty...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [565]
bullet.png godziny pedagoga ... [561]
bullet.png reforma [532]
bullet.png zajęcia rewalidac... [525]


17,317,693 Unikalnych wizyt