ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 3

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 20,199
bullet.png Najnowszy użytkownik: beata_em
Ostatnie komentarze  
name
link

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
awans zawodowy (teczka na d...
awans zawodowy
3437 95 pirania80
29. czerwiec 2016 15:42
odroczenie ob. szk. a zgoda...
prawo oświatowe
769 36 reszta
29. czerwiec 2016 12:47
egz.-mianowanie od strony t...
awans zawodowy
8341 192 frass123
29. czerwiec 2016 09:47
Zmiany w szkolnictwie
prawo oświatowe
327 9 Zetka
28. czerwiec 2016 23:15
godziny pedagoga szkolnego
zatrudnienie
27916 452 Ina
28. czerwiec 2016 09:31
"radosna twórczość" OP
zatrudnienie
454 7 Jaskolka
28. czerwiec 2016 04:38
blog HALLministerki
Tematy dawno zapomniane lub zamknięte
720 15 Kazimierz
26. czerwiec 2016 20:22
petycja- wysyłamy od ponied...
zatrudnienie
28450 563 Soniq
23. czerwiec 2016 13:27
dziennik
dokumentacja
22947 372 gbecia
23. czerwiec 2016 10:27
pogarda wobec nauczycieli
różności
1547 43 taanna30
21. czerwiec 2016 22:46
zwolnienie z nauki drugiego...
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2661 62 Matyldaa
21. czerwiec 2016 18:28
uczen nieklasyfikowany z po...
dokumentacja
815 27 reszta
15. czerwiec 2016 16:15
 
27 czerwca 2016
 
Różne


????????????????????????

27 czerwca 2016

???????????????????????? 
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) w sprawie planowanych w 2016 i w latach kolejnych zmian w oświacie
 


Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
w sprawie planowanych w 2016 i w latach kolejnych zmian w oświacie
Fragment:

[...]

I. System kształcenia - 6 + 3 + pełne 3*, a w technikum pełne 4
Proponujemy 12 lat kształcenia ogólnego w rozbiciu na 6 lat szkoły podstawowej + 3 lata gimnazjum + pełne 3 lata liceum ogólnokształcącego. Za pozostawieniem obecnego modelu kształcenia zdecydowanie przemawia fakt obowiązkowego 9- letniego kształcenia ogólnego, co jest istotne w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych oraz wydłuża okres podjęcia decyzji co do wyboru dalszego kierunku kształcenia (zawodowe, ogólnokształcące). Skrócenie o rok kształcenia ogólnego będzie niekorzystne szczególnie dla uczniów, którzy zdecydują się na dalsze kształcenie w szkole zawodowej. Pełne 3 letnie liceum (4 letnie technikum), umożliwi naszym zdaniem osiągnięcie celu jakim jest przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego.

Co oznacza: „pełne 3”? Postulowany system kształcenia ogólnego wiąże się ze zmianą terminu egzaminów zewnętrznych. Odnosząc się do obecnej organizacji roku szkolnego, zdecydowanie postulujemy, by do egzaminu gimnazjalnego uczniowie przystępowali w ostatnim tygodniu maja lub pierwszym tygodniu czerwca, natomiast egzamin maturalny powinien rozpocząć się dla abiturientów w ostatnim tygodniu czerwca lub pierwszym tygodniu lipca. Podajemy jednocześnie pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
[...]
W każdym gimnazjum należy bezwarunkowo zapewnić specjalistów wspomagających proces edukacji jak: psycholog, pedagog i doradca zawodowy, którzy powinni mieć ustawowo określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
[...]


 
Kolejna wypowiedź Pani minister w naszej sprawie
 
Różne


Kolejna wypowiedź Pani minister w naszej sprawie

W roku szkolnym 2017/2018 zajmiemy się całościowo reformą subwencji oświatowej, której sposób ustalania jest już dość archaiczny. Musimy też wprowadzić dodatkowego nauczyciela w klasach integracyjnych i określić w rozporządzeniach jego obowiązki, a także pensum. Zobaczmy, co się stało po ostatnich wyrokach sądowych, które pozwoliły samorządom ustalać pensum pedagogów. Otóż organy prowadzące ustanawiają dla nich pensum wynoszące blisko 40 godzin tygodniowo. Dlatego proszę organizacje związkowe, aby pomogły nam wspólnie ustalić pensum dla tych nauczycieli specjalistów.

Stanowisko "Solidarności" znamy:
Delegaci WZD uważają, że zasadne jest wykreślenie z katalogu wymienionego w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy-Karta Nauczyciela nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych, dodanie w art. 42 ust. 3 liczby porządkowej „12” oraz uwzględnienie w tym zapisie wymienionych nauczycieli z jednoczesnym ustaleniem 20 godzin, stanowiących obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla tej grupy nauczycieli.
A inne związki?


 
"Solidarność" w sprawie zmian w polskiej oświacie
 
Różne


"Solidarność" w sprawie zmian w polskiej oświacie4 czerwca 2016 r.
Stanowisko nr 1/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie płac nauczycieli w 2017 roku Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domaga się od rządu RP zagwarantowania w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok środków finansowych, które pozwolą objąć grupę zawodową nauczycieli podwyżką poziomu ich wynagrodzeń o 20 %.
Obowiązująca kwota bazowa ustalona była w ustawie budżetowej na 2012 r. Od tego czasu do końca 2016 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej również wzrosło o 20 %. By wyrównać relacje swych uposażeń w stosunku do przeciętnej krajowej, ponad półmilionowa grupa nauczycieli oczekuje wzrostu płacy o taki sam wskaźnik.
Ponadto stanowczo domagamy się wdrażania wszelkich regulacji płac pracowników pedagogicznych w roku przyszłym oraz w kolejnych latach od 1 stycznia i odejścia od praktyki ich realizowania od 1 września każdego roku budżetowego. Ta dziwna i krzywdząca zasada miała obowiązywać doraźnie i wyjątkowo w latach 2009-2010. Według zapewnień przedstawiciela rządu RP miała być zniesiona. Tymczasem stała się regułą określającą mechanizm zmian poziomu wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie oczekujemy pilnych prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli, połączonego ze zmianą systemu finansowania zadań edukacyjnych.Stanowisko nr 2/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ws. przywrócenia uprawnienia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP ponownego zaliczenia zawodu nauczyciela do kategorii prac o szczególnym charakterze, co umożliwi nauczycielom skorzystanie z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę –zgodnie z dotychczasowym zapisem art. 88 ustawy-Karta Nauczyciela.
Uważamy, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, wymagający specyficznych predyspozycji psycho-fizycznych, co zostało potwierdzone w 2006 roku przez Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac w Szczególnym Charakterze.
Nie godzimy się na instrumentalne traktowanie nauczycieli, na których nakłada się coraz to nowe obowiązki, formułuje się coraz to wyższe wymagania i oczekiwania społeczne. Sprzeciwiamy się, aby kolejny raz nauczyciele stali się ofiarami oszczędności budżetowych!
Przywrócenie przepisów emerytalnych obejmujących nauczycieli obowiązujących przed 1 stycznia 2009 roku pozwoliłoby odzyskać zaufanie obywatela do państwa w zakresie dotrzymania praw nabytych. Potwierdziłoby również konstytucyjną zasadę równości wobec prawa wszystkich grup pracowniczych. Ponadto złagodzone zostałyby skutki przeprowadzenia zapowiadanej przez rząd RP reformy edukacji.
Odtworzenie zasad uzyskiwania uprawnień emerytalnych przez nauczycieli ma olbrzymie znaczenie, zwłaszcza w obliczu przewidywanego niżu demograficznego. Pozwoli na złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków zagrożenia zwolnieniami dużej grupy pracowników pedagogicznych.


Stanowisko nr 3/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie określenia standardów zatrudnienia nauczycieli Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od ministra edukacji narodowej określenia, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, standardów zatrudnienia nauczycieli.
Tak ustalone parametry powinny precyzować w szczególności liczbę nauczycieli na oddział, maksymalną liczbę uczniów w oddziale oraz liczbę obowiązkowych zajęć dla uczniów i wychowanków w poszczególnych typach i rodzajach szkół.
Pozwoli to określić rodzaj obligatoryjnych i fakultatywnych usług edukacyjnych, ukróci samowolę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ingerencji w proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy, itp.
Ponadto standaryzacja edukacji ujawni rzeczywisty poziom finansowania oświaty przez państwo, pozwoli na uporządkowanie systemu informacji oświatowej.

Stanowisko nr 4/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie ujednolicenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów.
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wnioskuje o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie ujednolicenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez pedagogów, psychologów i logopedów.
Delegaci WZD uważają, że zasadne jest wykreślenie z katalogu wymienionego w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy-Karta Nauczyciela nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych, dodanie w art. 42 ust. 3 liczby porządkowej „12” oraz uwzględnienie w tym zapisie wymienionych nauczycieli z jednoczesnym ustaleniem 20 godzin, stanowiących obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla tej grupy nauczycieli.


Przewodniczący
WZD KSOiW NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Świerczek

Zastępca
Przewodniczącego
WZD KSOiW NSZZ „Solidarność”
Agata Łyko


 
MEN do kuratorów
 
Różne


MEN do kuratorów

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 25 maja 2016 r.
DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ
Szanowni Państwo Kuratorzy Oświaty,
w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)przez ustawę nowelizującą z dnia 18 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 668),przekazuję informację na temat organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi do 40 godzin. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować trzy rodzaje zajęć, określone w art. 42 ust. 2 wymienionej ustawy.
Od dnia 1 września 2016 r. przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela otrzyma następujące brzmienie:
„2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;”.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, nauczyciel, w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia, będzie zobligowany do realizacji m.in. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
Jednak obowiązek realizowania przez nauczycieli zajęć i czynności określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela nie może być wykorzystywany przez dyrektora do wypełniania nimi godzin pracy objętych obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć (pensum) ustalonym dla innego stanowiska.
Ponadto, ustalenie przez dyrektora szkoły określonych zadań nauczyciela w ramach innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły musi umożliwić nauczycielowi realizację wszystkich rodzajów zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy – Karta Nauczyciela w ramach jego tygodniowego czasu pracy.
W okresie przejściowym, do czasu systemowego rozwiązania organizacji ww. zajęć, dyrektorzy powinni motywować nauczycieli do realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ramach ich tygodniowego czasu pracy, wykorzystując funkcję wspierającą dodatku motywacyjnego.
Odnosząc się do organizacji pracy świetlicy, należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), zapewnienie uczniom ożliwości korzystania ze świetlicy jest jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej.
W myśl ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej lub gimnazjum, w tym specjalnych, ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły podstawowej, gimnazjum w tym specjalnych lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z tym że w szkołach specjalnych liczba uczniów w grupach wychowawczych powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla oddziału szkoły podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnego. Uczniowie przebywający w świetlicy, muszą mieć stałą opiekę; w tym celu dyrektor szkoły zatrudnia wychowawców świetlicy, których tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 lp. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, wynosi 26 godzin. Godzinami pracy w świetlicy nauczyciele mogą mieć także uzupełniony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; w tym przypadku, ze względu na realizowanie obowiązków określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będzie miał zastosowanie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Wychowawca świetlicy realizuje w ciągu roku szkolnego zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy. Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. Świetlica szkolna pełni ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj. w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych.
W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy (art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty).
Do zadań asystenta należy wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem wychowawcy świetlicy i nie może zastępować lub pełnić roli wychowawcy świetlicy.
Stanowisko wychowawcy świetlicy, wraz z wymiarem godzin, musi być zaplanowane w arkuszu organizacji szkoły. Przypominam, że organizacja pracy szkoły musi być zaopiniowana przez radę pedagogiczną. Przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły dyrektor powinien zaplanować liczbę miejsc dla uczniów, którzy rozpoczną naukę od 1 września. Planowanie to powinno wynikać z analizy ostatnich lat i znajomości środowiska szkolnego.
Organ prowadzący szkołę powinien zatwierdzić arkusz organizacji szkoły do końca maja roku poprzedzającego dany rok szkolny. Zatwierdzony arkusz stanowi dla dyrektora gwarancję, że szkoła otrzyma środki potrzebne na organizację świetlicy.
Gdyby organ prowadzący, mimo występujących w szkole potrzeb, nie chciał zagwarantować środków na stanowisko wychowawcy świetlicy (ewentualnie asystenta wychowawcy świetlicy), kurator oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, powinien ocenić zgodność z prawem takiego działania i w razie potrzeby zastosować środki zmierzające do zapewnienia stanu zgodnego z prawem (art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Publiczne przedszkola, szkoły i placówki są obowiązane do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.
Pomoc ta jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formach wskazanych w § 7 ww. rozporządzenia.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom m.in. nauczyciele, którzy w ramach zajęć i czynności wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, mogą prowadzić:
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
3) warsztaty,
4) porady i konsultacje.
Natomiast w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy –
Karta Nauczyciela, nauczyciele prowadzą:
1) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
2) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów, zadania nauczycieli, w tym ich tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
oraz posiadane przez nich kwalifikacje.


Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Teresa Wargocka
Sekretarz Stanu
 
Rodzic konsument
 
Opieka


Rodzic konsument

Dziś nauka to usługa edukacyjna. Szkoła to salon, który ją oferuje. W tym układzie rodzic zmienił się w klienta. Najczęściej roszczeniowego, z ograniczonym zaufaniem. Czyli szkolną zakałę, którą przeklinają nauczyciele.[...]
Rodzice nie tylko mają pretensje o jakość nauczania. Chcą również, by szkoła przejęła za nich wszystkie funkcje wychowawcze. Mają zapobiec piciu, paleniu, wagarowaniu, zachęcić do nauki, wdrożyć odpowiednie ideały. Za tymi wymaganiami nie idzie jednak szacunek do tego, który ma się tym zająć. Najważniejszego ogniwa w tym procesie – nauczyciela.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl


Gorąco polecam przeczytanie całego artykułu pod podanym linkiem. Zadziwiające, że artykuł ten ukazał się akurat w Gazecie Prawnej. Pewnie pan Grabek i pan Radwan są na urlopie. Polecam również lekturę komentarzy. Osobiście zwróciłem szczególną uwagę na następujący fragment:
[...]najwyższy czas powiedzieć Wam prawdę co nas boli , prostych ludzi. My pracujemy w warunkach niewolniczych prawie 3 ml w osób na umowach śmieciowych , bez prawa do socjalnego i prawa do urlopu. Nie mamy siły na wychowanie i odrabianie za Was lekcji zadanych dzieciom do domów. Najwyższy czas żebyście o tym wiedzieli. Bo żyjemy w jednym Państwie. My pracujemy , bo chcemy utrzymać nasze rodziny , ale nie jest nam łatwo , nie wolno nam się żalić , bo komu mamy powiedzieć . W pracy jak się nie podoba , to pracodawca potrafi powiedzieć , że na to miejsce czeka za brama kilka osób. My pracujemy dla Was.[...]
Tak więc, to my mamy odpowiadać za niewolniczą pracę, umowy śmieciowe, sposób traktowania pracowników przez pracodawcę itd., itp. Pewnie jeszcze za szarańczę w Czadzie i tornado na Karaibach.
 
Komunikat z obrad Prezydium- 19.05.2016r.
 
Różne


Komunikat z obrad Prezydium- 19.05.2016r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej- 19 maja 2016 r.
[...]
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał postulat NSZZ „Solidarność”o wzroście wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2017 r. i zwrócił uwagę na konieczność doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 po likwidacji tzw. godzin karcianych.
Minister Anna Zalewska poinformowała, że zwróciła się do Piotra Dudy – przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego o utworzenie „podstolika” do spraw edukacji z udziałem MEN, przedstawicieli korporacji samorządowych i związków zawodowych. Ten specjalny zespół zająłby się m.in. tematem wynagrodzeń w oświacie i realizacją art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Jednocześnie minister Anna Zalewska oświadczyła, że nie ma podstaw prawnych, aby nauczyciele prowadzili nieodpłatnie dodatkowe (poza pensum) zajęcia dydaktyczne. O przypadkach nadużyć w tym zakresie NSZZ „Solidarność” będzie informował Ministerstwo Edukacji. Ewentualne przypadki zarządzeń organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego nakłaniające dyrektorów szkół do planowania dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 powinny być zaskarżane do wojewodów. Minister Zalewska zadeklarowała, iż w sprawie zmienionego art. 42 ust. 2. pkt. 2 Karty Nauczyciela i pojawiających się informacji o nadinterpretacji tego artykułu po likwidacji „godzin karcianych” będzie rozmawiała 2 czerwca br. podczas konferencji z udziałem samorządów.
Minister Anna Zalewska poinformowała także, że MEN pracuje nad zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kierunku objęcia sześciolatków subwencją oświatową i wsparcia małych szkół. Przygotowywana jest odrębna ustawa o nadzorze pedagogicznym. Do 15 czerwca br. kuratorzy oświaty mają przygotować założenia do tej ustawy. Członkowie Prezydium KSOiW postulowali zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty, m.in. w zakresie opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół.
Przewodniczący Ryszard Proksa przypomniał o sprawie przywrócenia ustawowego zapisu o wysokości pensum nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów. Pani minister Anna Zalewska stwierdziła, że trwają rozmowy w tej sprawie z tą grupą nauczycieli. NSZZ „Solidarność” przedstawi swoją propozycję wysokości pensum tych pracowników oświaty.
Członkowie Prezydium KSOiW poruszyli także kwestię wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół, w tym niekorzystnego, zwłaszcza dla dłużej pracujących, wliczania dodatku za wysługę lat do ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Minister Anna Zalewska ma rozmawiać na ten temat z minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską.
Ponadto przedstawiciele KSOiW poruszyli:
- problem pensum nauczycieli wspomagających w oddziałach integracyjnych, których obowiązkowy wymiar czasu pracy, zdaniem NSZZ „Solidarność”, powinien być taki sam jak nauczycieli prowadzących,
- kwestię objęcia świadczeniem kompensacyjnym nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego,
- sprawę objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Jerzy Ewertowski, Zbigniew Świerczek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Źródło: www.solidarnosc.org.pl
 
ZNP prosi prezydenta o zawetowanie nowelizacji Karty
 
Różne


ZNP prosi prezydenta o zawetowanie nowelizacji Karty

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, która dotyczy likwidacji tzw. godzin karcianych.[...]
Nowe brzmienie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela spowoduje dowolność przyznawania przez dyrektora szkoły poszczególnym nauczycielom liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe pensum. Przyjęta w takim kształcie nowelizacja może prowadzić do nierównomiernego rozłożenia obowiązku pracy wśród nauczycieli, a w konsekwencji do przekraczania tygodniowej normy czasu pracy. Nie wyeliminuje też nieprawidłowości dotyczących zastępowania nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nauczycielami realizującymi inne zadania.[...]

Źródło: www.znp.edu.pl

 
Apel Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" do struktur Związku
 
Różne


Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” do struktur Związku

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.
Niektóre samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bezprawnie, nadinterpretując likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 roku, przewidują w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy nauczycieli np. w świetlicach szkolnych, opieki w czasie wycieczek i imprez szkolnych, opieki podczas dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Aby w zarodku uciąć takie działania, chcemy jak najszybciej przedstawić minister edukacji narodowej dowody takich praktyk. Mogą to być projekty arkuszy organizacyjnych, standardy czy założenia do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, dodatkowe umowy z nauczycielami lub uchwały i zarządzenia władz samorządowych.
Wszystkie informacje na powyższy temat prosimy niezwłocznie przekazywać do biura KSOiW mailem edukacja@solidarnosc.org.pl lub listownie.
Nie pozwólmy na bezprawne zwiększanie naszego czasu pracy i zwalnianie nauczycieli poprzez likwidację etatów.

W imieniu Prezydium:

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”


Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 
Jakie będzie stanowisko MEN?
 
Różne


Jakie będzie stanowisko MEN?

Przepisy jeszcze nie obowiązują, a samorząd w Wolbromiu już podejmuje decyzje o tym, aby rozliczać nauczycieli z 40 godzin pracy, i wymusza na dyrektorze coroczną informację o sposobie realizacji innych zajęć i czynności wynikających ze statutu – oburza się Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem to przymiarka to tego, aby nauczyciele nadal musieli za darmo prowadzić koła zainteresowań, a nawet dodatkowe zajęcia lekcyjne.

[...]Takie polecenia przekazują dyrektorom placówek oświatowych także inne jednostki samorządowe. – Sami dyrektorzy chcą wiedzieć, jakie oczekiwania wobec nich ma organ prowadzący. Dlatego wytyczne są przez samorząd przygotowywane – tłumaczy Mariusz Krystian, wójt Spytkowic.
[...]Samo ministerstwo podkreśla, że nauczyciele mają 40 godzin pracy. Skoro nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy na rekompensatę za likwidację godzin karcianych, to będziemy wysyłać nauczycieli do dodatkowej pracy nauczycieli w ramach tych 40 godzin pracy – nie kryje Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Repki. (Czy to ta pani nagrodzona przez poprzednie władze za - mówiąc delikatnie - naginanie prawa? Chyba ta).

Źródło: Gazeta Prawna


Poczytajmy to:

I

Organ prowadzący nie ma uprawnień do ustalania wytycznych dotyczących wewnętrznej organizacji pracy szkoły, nie może wydawać zarządzeń dotyczących sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych czy zatrudniania nauczycieli i innych pracowników.
Potwierdziło to szereg wyroków sądowych w tym wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 20.12.2012 r. (II SA/Rz 1145/12).
Kompetencje organu prowadzącego nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, nawet jeżeli w określonych przypadkach pewne wprowadzane w nich rozwiązania mogłyby dla gminy być korzystne, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły.
Uprawnienia te, na zasadzie wyłączności kompetencji, wynikają wprost z art. 39 ust. 11 pkt 1 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Autonomiczną pozycję dyrektora potwierdza też art. 7 Karty Nauczyciela, który stanowi, że: szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika też, zdaniem WSA, z art. 34b ustawy o systemie oświaty.

II

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel nie tylko realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ale również wykonuje inne czynności.
Ewidencja czasu pracy (zajęć wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych) nauczycieli dokonywana jest przede wszystkim na podstawie dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć (art. 42 ust. 7a pkt 1 KN). Poza zakresem tej dokumentacji pozostają jednak pewne czynności, w szczególności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, które nie mogą być przez nauczyciela udokumentowane.
Oznacza to, iż brak jest prawnej możliwości pełnego rozliczenia nauczyciela z 40-godzinnego tygodnia pracy.
Główny Inspektora Pracy z dnia 28 lipca 1998 r. (sygn. GNP/118/0712-13/98) w piśmie skierowanym do MEN W stwierdził, że nie jest możliwe ścisłe rozliczanie nauczycieli z 40 godzinnego tygodnia pracy, ani wprowadzanie ewidencji czasu pracy na zasadach ogólnych.
W podobnej sprawie wypowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r. (wyrok WSA z dnia 5 lipca 2005 r. III SA/Kr 335/05, Lex nr 879340). Sąd stwierdził, że art. 42 KN w sposób wyczerpujący i zamknięty reguluje czas pracy nauczyciela. Świadczy o tym redakcja art. 42 ust. 2 KN, gdzie dokonano zamkniętego, (a nie - przykładowego) podziału obowiązków nauczyciela na trzy grupy, bez odsyłania do innych uregulowań. Milczenie ustawy na temat ewidencjonowania czasu pracy koniecznego na zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 3 KN) należy traktować jako świadomy wybór ustawodawcy, aby nie wprowadzać ewidencji czasu wykonania tej grupy obowiązków.
W związku z tym skoro art. 42 ust. 7a KN ustala, że zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych, to należy konsekwentnie przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał uregulować ewidencjonowanie obowiązków wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 3 KN to uregulowałby to wprost w ustawie, bądź delegował kompetencję do wydania stosownych przepisów na rzecz innego organu publicznego. Milczenie w sprawie ewidencjonowania czasu poświęconego na wykonanie pozostałej grupy obowiązków należy interpretować jako zakaz wprowadzania w tym zakresie dodatkowych obowiązków. Taki sposób interpretacji jest bezpośrednią konsekwencją negatywnego domniemania kompetencji władczych, płynącego z zasady praworządności.
Ponadto należy stwierdzić, że art. 91d KN wyraźnie zakreśla zakres kompetencyjny organu prowadzącego szkołę. W przepisie tym wskazane zostały organy samorządu terytorialnego i konkretne normy kompetencyjne, jakie im przysługują w zakresie określonym pragmatyką nauczycielską. Wśród wskazanych norm brak jest podstawy prawnej do wydawania przez którykolwiek z organów samorządu terytorialnego zobowiązań dotyczących ewidencjonowania czasu pracy. [...]
Należy zauważyć, że bezprawne zobowiązanie nauczycieli do obecności w szkole w zakresie 40 godzin tygodniowo, praktycznie w każdym przypadku będzie prowadziło do przekroczenia tygodniowego wymiaru czasu pracy. Nauczyciel będzie mógł bowiem stosunkowo łatwo wykazać, że również w domu wykonywał czynności związane z samokształceniem się i doskonaleniem zawodowym. Stąd po jego stronie powstanie roszczenie o wypłatę wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, na podstawie art. 1511 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) co dodatkowo obciąży budżet organu prowadzącego szkołę.
 
Trenuję-Pomagam
 
Opieka


Trenuję-Pomagam

Dzień dobry,

reprezentuję Fundacje Trenuję-Pomagam. Chciałbym na wstępie nakreślić w kilku słowach jaka jest misja naszej fundacji i jakie cele pragniemy realizować, oraz komu chcemy pomagać.
Pragniemy pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom, dlatego zawsze przed udzieleniem pomocy dokonujemy analizy sytuacji, w jakiej znajduje się dana osoba. Nie możemy pomóc każdemu, zatem chcemy wspierać przede wszystkim tych, dla których nasze działanie może okazać się jedyną deską ratunku lub szansą na realizację marzeń.
Oprócz pomocy związanej ze wsparciem finansowym prowadzimy szereg działań mających na celu promowanie aktywności fizycznej, np: zakup potrzebnego sprzętu sportowego, ufundowanie treningów ze sportu który dane dziecko kocha, ufundowanie wyjazdu na obóz sportowy i wiele innych działań.
Jeśli znają Państwo takie dzieci, lub mają styczność z takimi w Państwa placówce to bardzo proszę o kontakt. Chcielibyśmy nawiązać współpracę i pomóc jak największej ilości dzieci.
Bardzo bym prosił o odpowiedź na tego maila (piotr@trenujepomagam.pl), lub bezpośredni kontakt telefoniczny z Sandrą Szychowską tel - 661 893 709

Z góry bardzo dziękuję!

Pozdrawiam,

Piotr Sibiga
Dział organizacji
Fundacja TRENUJĘ-POMAGAM
trenujepomagam.pl

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

29/06/2016
Obydwa akty znajdziesz, mucha27 w zakładce z lewej strony.
29/06/2016
Coś mi się kojarzy, że oceny zachowania nie ma uczeń w nauczaniu domowym, a nie indywidualnym. Ja nie mam czasu szukać, ale powinno to być w UoSO (rozdz. o klasyfikowniu) lub Rozp o ocenianiu.
29/06/2016
Zupełnie sobie nie przypominam czegoś takiego. Nie widzę powodów, aby nie wystawiać dziecku oceny z zachowania.
29/06/2016
Pamiętacie, czy było takie rozporządzenie, że w nauczaniu indywidualnym nie stawiało się oceny z zachowania?
28/06/2016
Ano cisza. O samej konferencji minister w programach informacyjnych były materiały pod koniec audycji.
28/06/2016
co za cisza w mediach na temat wygaszania gimnazjum?????
27/06/2016
Jak ta ministra Dobra Zmiana może mówić, że nikt nie straci pracy. Przecież odpadną godziny nauczycielom w 4 klasie i 3 gimnazjum.
27/06/2016
cisza Sad
27/06/2016
czyli z naszym pensum nadal cisza.
27/06/2016
Emo12 minister wspomniała coś o tym tylko, że trzeba się tym zająć i przeszła do '' ważniejszych'' spraw
27/06/2016
na interii artykuł o 8 letniej podstawówce i 4 letnim liceum. czyli gimnazja znikaja jednak. i
27/06/2016
Ale nic konkretnego w związku z pensum specjalistów, chyba że coś przespałam Wink
27/06/2016
witajcie. wszyscy czekaja czekam i ja. i nic cisza
27/06/2016
4 lata poziom wczesnoszkolny, 4 lata poziom gimnazjalny a razem szkoła powszechna
27/06/2016
8-letnia podstawówka i 4 lata liceum podobno, 4 lata wczesnoszkolne nauczanie
27/06/2016
Coś wiadomo? Jestem w podróży i czekam na wieści
27/06/2016
Kazimierzu
27/06/2016
8lat podstawówki
27/06/2016
Wszystkie dzienniki do dyrekcji - jeszcze sprawdza i do archiwum - nie można zniszczyć.
26/06/2016
Amar mam nadzieje, że nie będzie to data końca resztek normalności w oświacie (z podkreśleniem słowa "resztek" )
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png awans zawodowy (tecz...
bullet.png odroczenie ob. szk. ...
bullet.png egz.-mianowanie od s...
bullet.png Zmiany w szkolnictwie
bullet.png godziny pedagoga szk...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [563]
bullet.png zatrudnienie peda... [470]
bullet.png śmiech to zdrowie [459]
bullet.png godziny pedagoga ... [452]


14,232,861 Unikalnych wizyt