ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 4

bullet.png Użytkowników online: 1
Edyta Jurek

bullet.png Łącznie użytkowników: 18,200
bullet.png Najnowszy użytkownik: agk11
Ostatnie komentarze  
Polecane strony
Ebooki

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
praca w trakcie przerwy świ...
opieka
475 20 mucha27
22. grudzień 2014 16:13
śmiech to zdrowie
ani słowa o pracy
17774 430 timon
20. grudzień 2014 07:15
agresywny uczeń
wychowanie
760 22 is
19. grudzień 2014 16:14
opinia ze szkoły
prawo oświatowe
1212 40 mizerka00
19. grudzień 2014 10:16
nowy IPE-T?
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
3796 71 mizerka00
19. grudzień 2014 10:13
obowiązkowe zajecia dyd. w ...
zatrudnienie
2407 54 Kazimierz
18. grudzień 2014 21:45
kiedy niepełn. przestaje by...
prawo oświatowe
285 9 nika1
18. grudzień 2014 08:06
Od głównego administratora
sprawy techniczne i formalne
12509 340 Kazimierz
17. grudzień 2014 16:47
pomocy - praca dypl. metodą...
samopomoc - proszę o..
65 1 majka45
16. grudzień 2014 22:14
ITN a IPN
dydaktyka
465 6 Kazimierz
15. grudzień 2014 20:46
egz.-mianowanie od strony t...
awans zawodowy
6238 139 taanna30
15. grudzień 2014 19:00
uczeń z zaburzeniami psychi...
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
429 8 reszta
15. grudzień 2014 18:42
sprawdzian szóstoklasisty -...
dydaktyka
3300 94 Kazimierz
12. grudzień 2014 23:37
stypendium szkolne kto wypł...
pomoc materialna
200 18 Ina
12. grudzień 2014 18:10
godziny "karciane"
dokumentacja
531 10 Majka123
11. grudzień 2014 09:39
 
MEN odpowiada
 


MEN odpowiada


Moi drodzy, nie tak znów dawno wystosowałem do Was następujący apel:

poproszono mnie o próbę zebrania informacji na temat zjawiska (jego powszechności) przydzielania zastępstw pedagogowi szkolnemu i to nie tych nagłych ale zaplanowanych i to w dodatku bezpłatnych oraz realizowanych w czasie jego pracy.
Zdarza się podobno, iż zastępstwa realizowane przez pedagoga szkolnego często nie są odnotowywane przez niego w dziennikach lekcyjnych. Pojawiają się później wpisy osób "właściwych", tzn. tych, którzy zajęcia te mieli prowadzić. Piszcie proszę, jak to jest u Was. Poza tym bardzo proszę pedagogów z małopolski borykających się z tym problemem o kontakt na PW.
"Uruchomię" również ankietę na ten temat (po lewej stronie) - wypowiedzcie się proszę.Na podstawie – między innymi – zebranego materiału i z inicjatywy Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" (Agatko - dzięki) Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawiła stanowisko następującej treści:

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraźne zastępstwa.
Za niedopuszczalne uznajemy sytuacje, w których pedagog, bibliotekarz lub nauczyciel świetlicy nie może realizować zadań wynikających z jego obowiązków, ponieważ w tym czasie prowadzi nieodpłatnie zajęcia w ramach godzin doraźnych zastępstw. Powoduje to dezorganizację pracy oraz konieczność jej wykonania poza godzinami wynikającymi z pensum.
Napływające z terenu całej Polski liczne sygnały o uchylaniu się dyrektorów szkół od obowiązku wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 1 KP). Zaniepokojenie budzi fakt, iż w wielu szkołach realizacja bezpłatnych, doraźnych zastępstw jest procederem, który trwa od lat.
W takiej sytuacji możemy mówić o uporczywym niewypłacaniu wynagrodzenia, które prawnie jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. zgodnie z art. 218 § 1 KK.
Przypominamy, że art. 35 ust. 2 ustawy KN wyraźnie stanowi, iż doraźne zastępstwa są to godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązującego nauczyciela wymiaru pensum, za które zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy KN należy się odpowiednie wynagrodzenie.
Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” zwraca także uwagę na powszechność zjawiska polegającego na podpisywaniu realizacji zastępstw przez inną osobę niż osoba realizująca.
Tego typu przypadki są przykładem fałszowania dokumentacji szkolnej oraz w ocenie prawnej podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Mogą także być odbierane jako działania mobbingujące w stosunku do nauczyciela.
Powyższe zjawiska stanowią przykłady rażącego łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego. Są również przykładem oszczędnościowej polityki samorządów wykorzystujących pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic jako darmowej siły roboczej.

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ „S”


Dzisiaj mogę Wam już przedstawić stanowisko MEN w powyższej sprawie:
Wykorzystywani Koledzy i Koleżanki, stanowisko MEN jest jednoznaczne. Walczcie o swoje.
Może ktoś wrzuci pismo na OSKKO?

Teraz będziemy "drążyć" kwestię wykonywania zadań logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty, oligofrenopedagoga itd., itp., w ramach etatu szkolnego pedagoga. 
MEN odpowiada
 
Różne


MEN odpowiadaJESZCZE CIEPLUTKIE

Szanowna Pani Minister,

W związku z Pani listem do Rodziców ws. obowiązku prowadzenia zajęć w czasie zimowej przerwy świątecznej (par. 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.) w związku z dezorientacją i licznymi pytaniami nauczycieli i działaczy naszego Związku dotyczącymi tego listu zwracam się z uprzejmą prośbą o precyzyjne wyjaśnienie dotyczące treści pierwszego akapaitu Pani listu.

1) czy z uwagi na treść par. 6a ust. 1 powołanego Rozporządzenia w zw. z jego par. 5 szkoła ma obowiązek zorganizowania zająć wychowawczo-opiekuńczych w inne dni wolne od zajęć niż wskazane w par. 5 (tzw. dodatkow dni wolne od zajęć)?

Chodzi o to, czy organizacja zajęć w-o przez szkołę w dni wole od zajęć, inne niż wskazane w par. 5 jest na gruncie Rozporządzenia obligatoryjne czy fakultatywne?

Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

Witold Witkowski

Dział Prawny
ZR Małopolska NSZZ "Solidarność"
Plac Szczepański 5
biuroprawne.krakow@solidarnosc.org.pl
31-011 Kraków
tel. 0-12 421-97-49


Pan
Witold Witkowski
Dział Prawny
ZR Małopolska NSZZ "Solidarność"
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
Szanowny Panie,
odpowiadając na e-mail z dnia 15 grudnia 2014 r. uprzejmie informuję, że na podstawie § 3 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), w szkołach zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek, wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, w terminie ustalonym – dla poszczególnych województw – przez Ministra Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty.
Intencją listu Ministra Edukacji Narodowej było przypomnienie o obowiązującym prawie. List dotyczy zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice nie mogą np. wziąć urlopu w pracy w okresie przed- i poświątecznym. W liście zwrócono uwagę na fakt, że dni 22-24 grudnia oraz 29-31 grudnia nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli, ale dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów. Wynika z tego, że jeśli rodzice wyrażą taką wolę, dyrektor może zorganizować zajęcia wychowawcze-opiekuńcze. W czasie zimowej przerwy świątecznej nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły, który odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb, może przydzielić nauczycielowi do realizacji w tych dniach np. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uczniami, wykonywanie innych zajęć lub czynności wynikających z zadań statutowych szkoły lub zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Należy zauważyć, iż zaplanowanie dyżurów nauczycieli, którzy opiekę nad uczniami sprawowaliby w wyznaczonym dniu w określonych godzinach, na ogół nie będzie wymagało obecności całego grona pedagogicznego w szkole. O przydziale nauczycielom tych godzin decyduje dyrektor szkoły”. Dodatkowo wyjaśniam, że w myśl art. 64 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
Zgodnie z powyższym, dni przerwy świątecznej nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. Przepisy prawa oświatowego wprost nie zobowiązują szkoły do organizowania w tym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Ze względu jednak na to, że te dni nie są dla nauczycieli dniami urlopu wypoczynkowego i nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora, szkoła może na wniosek rodziców zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki podejmuje dyrektor szkoły.
Ponadto, stosownie do postanowień art. 1519 § 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Wykaz dni wolnych zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.),
która w art. 1 stanowi, że dniami wolnymi od pracy są niedziele, a ponadto takie dni jak: pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Karta Nauczyciela, która stanowi pragmatykę zawodową nauczycieli, nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli
dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy, poza dniami wskazanymi w przepisach powszechnych.
Odnosząc się do dni wolnych w dniu 2 i 5 stycznia wyjaśniam, że zgodnie z § 5 ust.1 cyt. rozporządzenia. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym,
ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w określonym w rozporządzeniu wymiarze dla poszczególnych typów szkół.
W przypadku szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - jest to maksymalnie 6 dni. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa, mogą być ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) egzamin maturalny,
d) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowe dni wolne mogą być również ustalone w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. Zgodnie z § 5 ust. 3 cyt. rozporządzenia,
jeżeli dyrektor szkoły lub placówki zdecyduje o dodatkowych dniach wolnych, zgodnie z przywołanym przepisem jest zobowiązany w terminie do dnia 30 września, poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1 (wymienionych powyżej), szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tych dniach (§ 6a cyt. rozporządzenia).

Z poważaniem,
Alina Sarnecka
ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU

*wytłuszczenia i podkreślenie moje


 
Skąd my znamy ten styl?
 
Różne


Skąd my znamy ten styl?

Polska komisarz zaprowadza w Komisji Europejskiej „własne porządki”. Elżbieta Bieńkowska próbuje stworzyć kalkę swojego byłego superministerstwa.
Okazuje się jednak, że ręczne sterowanie i rewolucyjne zmiany - zupełnie się tutaj nie sprawdzają. Bieńkowska, pracuje w Komisji raptem sześć tygodni, a już zraziła do siebie część współpracowników. Jest jedynym komisarzem w ekipie Jean Claude’a Junckera, który ma przeciwko sobie związki zawodowe działające w Komisji. Te pokazały Bieńkowskiej "żółtą kartkę": wysłały w jej sprawie list do Junckera z żądaniem spotkania. List rozesłały do praktycznie wszystkich w Brukseli.
Kilka osób Bieńkowska zraziła do siebie zbyt dużą pewnością siebie, graniczącą z arogancją. Tymczasem nikt nie jest "na dzień dobry" wysoko pozycjonowany - mówi jeden z urzędników KE - "tym bardziej, jeżeli przychodzi z zewnątrz, w dodatku z nowego kraju Unii".
Poważniejsze jest jednak to, że Bieńkowska uraziła także wyższą hierarchię w podległych sobie dyrekcjach. Pomysły spotykania się z urzędnikami niższego szczebla i ograniczania spotkań z dyrektorami - to strzał we własną stopę - mówi jeden z urzędników. I dodaje: Bez pomocy menadżerów, Bieńkowska niewiele zdziała w Brukseli. [...]

Jakieś analogie? Patrz news poniżej.

Źródło: rmf24
 
Młot na nauczycieli
 
Różne


Młot na nauczycieli

Tym, co najbardziej poraża w „aferze leniwych nauczycieli”, to traktowanie pedagogów przez ich – jak by nie było – przełożoną. Pani minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska zdaje się czasem traktować pedagogów in gremio niczym fornal chłopów pańszczyźnianych z socjalistycznej czytanki. Jak mówił stary dowcip: „Cyryl, jak Cyryl, ale te metody...”.
- Nauczyciele powinni pracować dłużej niż pracują dzisiaj – usłyszeliśmy niemal rok temu. To była jedna z pierwszych wypowiedzi Joanny Kluzik-Rostowska jako świeżo powołanej minister edukacji narodowej. Pani minister precyzowała w wypowiedzi dla radia RMF.FM: - Nauczyciele powinni pracować efektywnie do czterdziestu godzin tygodniowo.
W tej wypowiedzi zawiera się kwintesencja sprawowania urzędu w oczach Pani Minister Kluzik-Rostowskiej. Brak „czucia” organizmu szkolnego i jego codzienności, nerwowy chaos w podejmowanych decyzjach i stawianie się w roli obrońcy interesu rodziców oraz dzieci przed rzekomymi zagrożeniami ze strony nauczycieli. Nadały one styl w ciągu kilkunastu miesięcy wszystkim „gorącym” tematom edukacyjnym – począwszy od „darmowego podręcznika”, przez zamieszanie z sześciolatkami w pierwszych klasach, boje wokół zapisów Karty Nauczyciela, a skończywszy na trwającej właśnie burzy wokół „zbyt długiej przerwy świątecznej”.

[...]
- Mój list wywołał taki niepokój nauczycieli i wielką radość rodziców – cieszy się Pani Minister Kluzik-Rostkowska. Nauczyciele się oburzają, związki zawodowe protestują, dyrektorzy klną po kątach. Czytając wiele wypowiedzi Pani Minister w czasie sprawowania jej urzędu, można uważać, że o polskich nauczycielach ma jak najgorsze zdanie. Stawia się w roli tarczy oraz miecza rodziców i dzieci broniących przed złymi nauczycielami.
Taka postawa przekłada się na jakość dialogów z pedagogami. Używanie w liście formy „WY” przez wielu odbiorców było poczytane jako wyraz arogancji i braku szacunku. Wprowadzenie infolinii dla rodziców „gdyby coś w waszej szkole było nie tak”, zostało jednoznaczne odebrane z kolei jako ewidentny wyraz braku zaufania do dyrektorów szkół i nauczycieli. Naprawdę Pani Minister tak chce się komunikować z rodzicami i nauczycielami? Przy pomocy donosów? A gdzie miejsce na systemowy nadzór pedagogiczny, podległy Pani Minister?
Powstaje kluczowe pytanie, czy tak powinna wyglądać optymalna współpraca przełożonego i pracowników? Niczym ekonoma z PRL-owskich czytanek, motywującego cwanych chłopów pańszczyźnianych kopniakami i uderzeniami bata? Gdyby taka sytuacja zdarzyła się w komercyjnej firmie, być może zasługiwałaby na proces o mobbing.
[...]

Źródło:
edukacja.net
 
Minister odpowiada nauczycielom. Podwyżek nie będzie
 
Różne


Minister odpowiada nauczycielom. Podwyżek nie będzie

Gdybym miała pieniądze, to z chęcią bym z nauczycielami rozmawiała na temat podwyżek. Przyszły rok budżetowy będzie trudny i nie jesteśmy w sytuacji, że wszystkie inne fragmenty budżetówki dostały podwyżki, tylko nauczyciele zostali pominięci. Wręcz odwrotnie, nauczyciele są jedną z nielicznych grup budżetowych, która w ciągu ostatnich lat miała całkiem godziwe podwyżki - oświadczyła minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

Źródło: wiadomości wp.pl

 
Z wpisów w Internecie - po liście pani minister
 
Różne


Z wpisów w Internecie - po liście pani minister

Kilka wpisów internautów tylko z jednego, losowo wybranego forum.
Oczywiście jest tam sporo pomyj wylewanych na nauczycieli (w końcu taki był cel listu pani minister - dalsze jątrzenie i judzenie społeczeństwa przeciwko nauczycielom jako preludium do walki o likwidację Karty Nauczyciela) ale tym razem poczytajmy coś innego.Co do wylewania pomyj. Pisaliśmy o tym na forum - między innymi:

Myślę, że w dużym stopniu działają tu mechanizmy obronne.
Rodzice mają coraz większe problemy ze swoimi dziećmi, a to dlatego, że poświęcają im coraz mniej czasu (czy świetlica szkolna mogłaby działać do 21.00? - o to zapytała mnie ostatnio jedna matka 8-latka).
Nie dopuszczają do siebie myśli, że to, iż dziecko nie spełnia ich oczekiwań, to przede wszystkim ich wina*. Trzeba znaleźć kozła ofiarnego, a nauczyciele pasują tu jak ulał.
Osoby, które się szanuje i poważa trudniej się obwinia. Trzeba je najpierw uznać za nic niewarte i przypisać wszystkie negatywne cechy. Potem już jest "z górki".


*a może wreszcie, nawet pod czołami myślą nie skażonymi, pojawi się refleksja - dlaczego tak mało zajmuję się moimi dziećmi? Czy tylko dlatego, że mi się nie chce? A może dlatego, że muszę pracować na dwóch etatach, żeby zapewnić jako taki byt rodzinie? A może dlatego, że muszę tyrać po 12 - 16 godzin na dobę i być dyspozycyjny do bólu, bo inaczej przy byle okazji wywalą mnie z roboty? A jeśli rzeczywiście mi się nie chce zajmować moimi dziećmi, to może dlatego, że jest mi już wszystko jedno, bo jestem sfrustrowany ciągłym poszukiwaniem pracy, umowami śmieciowymi, stawką 5 zł na godzinę, brakiem realnych perspektyw na godne życie? To może zabłyśnie wreszcie pod czaszką myśl - do kogo pretensje? Do nauczycieli??? A może jest lepszy i bardziej trafiony adresat?


Większość ludzi pracuje teraz w różnego rodzaju korporacjach, gdzie praca została zupełnie "odczłowieczona". Wykonuje się tam przeważnie "cząstkowe" zadania, które wymagają w zasadzie tylko - jak to teraz ładnie nazywają - miękkich kompetencji. Do takiej pracy można w bardzo krótkim czasie "przyuczyć" każdego człowieka "z ulicy". Działa to tak jak pomysł Forda. Dawniej do zrobienia samochodu potrzebny był wysokiej klasy specjalista, musiał znać się na wielu rzeczach i był w pewnym sensie niezastąpiony. Ford wykombinował, że wielu ludzi nauczy się różnych banalnych czynności i każdy z nich, tylko tą czynność będzie wykonywał.
Specjaliści już nie byli potrzebni, a takiego pracownika przy taśmie można było w każdej chwili zastąpić innym. Tak właśnie funkcjonuje teraz większość miejsc pracy. Garnitur, laptop, służbowy telefon, niezła pensja ale.... zupełny brak poczucia bycia kimś istotnym, ważnym, trudnym do zastąpienia.
Są jednak jeszcze miejsca pracy ( w tym nauczycielskie), w których nie do końca da się ludzi wciągnąć w bezmózgowy kierat. I to wielu boli.


 
Gdzie są realne problemy?
 
Różne


Gdzie są realne problemy?

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w 2008 roku przetarg na dostarczenie programów do nauki języków obcych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Wygrały je dwa konsorcja. Zwycięzcy przedstawili kosztorysy podobne do ministerialnych szacunków. Program dla gimnazjów kosztował 38 mln zł, kursy licealne ponad 98 mln. Cena obejmowała stworzenie programu oraz dostarczenie go wraz z licencjami do kilku tysięcy szkół w Polsce. Obaj zwycięzcy całkowicie wywiązali się ze swoich projektów.
W 2010 roku okazało się, że oprogramowanie dla obu szkół powstało w małej firmie, która nie startowała w przetargu. Spółka przygotowała programy i sprzedała wraz z licencją innej spółce wyceniając wartość licencji dotyczących pakietu dla szkół gimnazjalnych na 1,9 mln zł oraz na nieco ponad 12 mln zł w przypadku pakietu dla szkół ponadgimnazjalnych.
Kurs dla gimnazjalistów zmieniał właściciela pięć razy, licealistów aż 11. Za każdym razem produkt był sprzedawany ze zwiększającą się ceną.
Wówczas prokuratura zdecydowała się porównać faktury. Mechanizm działania został oparty na tzw. łańcuszku. Licencja była odsprzedawana kolejnym firmom. W dokumentach wykazywano poniesiony nakład pracy oraz jej prowizoryczne efekty. W ten sposób cena licencji zaczęła szybko wzrastać. Okazało się, że cena łączna obu produktów wzrosła o 73 mln zł. [...]

Jak urzędnicy MEN określili wartości programów? Przepłacić 73 mln? Bagatela.

Źródła:
WP - wiadomości
Gazeta.pl
 
?
 
Różne


?

Z Kalendarza Roku Szkolnego 2014/15 opublikowanego przez MEN


Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


§ 3.1. W szkołach:
1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.

§ 5.1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych [...]

§ 6a.1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 674 z późn.zm.) nauczycielom zatrudnionym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Zimowa i wiosenna przerwa świąteczna nie jest więc wskazana jako okres, w którym nauczyciel korzysta z urlopu wypoczynkowego.
Tak więc nie ma podstaw prawnych pozwalających przyjąć, że okres przerwy świątecznej jest okresem wolnym od pracy dla nauczycieli. Jednocześnie jednak nie ma podstaw prawnych obligujących dyrektora do organizowania w tych dniach zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.

A może ktoś zna taką podstawę prawną?

 
Status zawodowy nauczycieli szkół publicznych
 
Różne


Status zawodowy nauczycieli szkół publicznych

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy różnicowanie statusu zawodowego nauczycieli szkół publicznych w zależności od ich organu prowadzącego jest zgodne z konstytucją. Zdaniem związkowców we wszystkich placówkach publicznych powinny obowiązywać te same warunki zatrudniania kadry nauczycielskiej.
W rozmowie z IAR szef ZNP Sławomir Broniarz tłumaczył, że chodzi głównie o szkoły, które zostały przekazane przez samorządy stowarzyszeniom, fundacjom czy firmom. Zasadą obowiązującą w takich placówkach jest zatrudnianie pedagogów są na ogólnych zasadach Kodeksu pracy, a nie na podstawie Karty Nauczyciela.
Broniarz zwrócił uwagę, że koszt utrzymania przekazanej szkoły jest taki sam, a czasami nawet większy niż szkoły samorządowej. Finansowo tracą jedynie nauczyciele. Tymczasem obowiązują ich te same wymogi co do kwalifikacji zawodowych co nauczycieli w szkołach prowadzonych przez samorządy. Zdaniem związkowców różnicowanie warunków zatrudnienia przy tych samych wymaganiach jest formą dyskryminacji – łamie konstytucyjną zasadę równości.
Przed rokiem ZNP wystąpiło do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy na gruncie ustawy zasadniczej jest dozwolone przekazywanie szkół publicznych podmiotom prywatnym. Rozstrzygnięcie w tej kwestii jeszcze nie zostało przedstawione.

Źródło: Operon 
Zmiany odnośnie zmian
 
Edukacja


Zmiany odnośnie zmian

Wypowiedź pana Marcina Smolika dyrektora CKE


W kwestii formatu arkusza sprawdzianu od 2015 - zrezygnowaliśmy z projektowanej przez nas pierwotnie formy arkusza z kartami rozwiązań zadań wyrywanymi ze środka arkusza. Niewielka część dyrektorów, których poprosiliśmy o "przepilotowanie" tego rozwiązania z dużymi grupami uczniów, zgłosiła nam, że czynności organizacyjne zabierają znacznie więcej czasu niż w przypadku arkusza w dotychczasowej formie. Zatem w przypadku 1. części sprawdzianu arkusz będzie miał taką samą formę jak dotychczas - rozwiązania zadań otwartych szóstoklasiści będą zapisywać na kolejnych stronach arkusza (nie będzie potrzeby wyrywania odrębnych kartek ze środka). Docelowo - zakładając, że wprowadzane w gimnazjum e-ocenianie obejmie również sprawdzian - będziemy musieli wrócić do arkusza z "wyrywanką", ale będzie to najwcześniej w 2017 r.

Nie będzie jakiegoś szczególnego miejsca, gdzie zamieścilibyśmy "pisemną decyzję o odstąpieniu od decyzji sporządzania planów sali" [we wcześniejszej wypowiedzi potwierdzona została rezygnacja z konieczności "rysowania" planu sal (dopisek mój)]. . Po prostu - tak jak pisałem - albo w tym tygodniu, albo na początku przyszłego na stronach internetowych CKE i OKE zamieszczone zostaną zmienione wersje procedur (oznaczone jako "zmienione" na 1. stronie), które nie będą już zawierać tego wymogu. Dyrektorzy szkół otrzymają od dyrektorów OKE informację o tym, że zmienione procedury zostały zamieszczone w Internecie.

Źródło: OSKKO

Pisaliśmy o tym na naszym forum już 06.09:
O "malowaniu" sal


 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty przyjęty
 
Różne


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty przyjęty

Przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawiera m.in. przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Stwierdził on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
bullet.png Jak ćwiczyć pamięć p...
bullet.png "Misja Specjalna"
bullet.png Maciek
bullet.png Kacper - chłopiec w ...
bullet.png projekt "Wolni-bez-W...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

21/12/2014
Z aklimatyzacją nie miałaby chyba problemu (genetyczna łatwość zmiany poglądów), ale partia za mało znacząca na rozdawanie stanowisk - Korwin nie ma szans na nową wyznawczynię.
21/12/2014
U Korwina jeszcze nie była...
21/12/2014
Może jednak przesadziłem. Krytykować obecną władzę... Mam nadzieję, że jutro o 6 rano nie obudzą mnie mili chłopcy w kominiarkach i z taranem...
21/12/2014
Święta. Co by tu życzyć naszej ministrze? Już chyba z rok nie zmieniała partii i poglądów, życzę jej w NR nowej partii i świeżutkich poglądów. I oby nie musiała się dłużej z nami męczyć. (trafiłem?).
21/12/2014
Ja wezmę "masy plackowe", co to mi zawsze żona ucierać każe.
21/12/2014
Jak frekwencja zerowa - można wziąć z sobą srebra rodowe do czyszczenia, grzyby do obierania, mak do ucierania, orzechy do łuskania Smile trzeba ten czas pożytecznie wykorzystać
19/12/2014
a ja idę na dyżur mimo że nikogo nie będzie
is
19/12/2014
Znam jedną szkołę ponadgimnazjalną, w której organizowane są dyżury nauczycieli w czasie przerwy świątecznej pomimo braku uczniów, którymi się trzeba zaopiekować.
18/12/2014
o tak!!!
18/12/2014
I jedni i drudzy dobrzy. Wart Pac pałaca, a pałac Paca.
18/12/2014
ale fajnie, że budżet uchwalony, nasz pensje zamrożone (znowu???), ale na muzeum i kosmos grubaśne 0000000 poszły...
18/12/2014
że co... ten kurdupel Smile, bar mleczny? Smile
18/12/2014
Oglądnijcie ostatnie obrady Sejmu (raczej sejmu). Ci ludzie stanowią prawo w naszym kraju. Oni będą dyskutować np. o Karcie Nauczyciela. Ale w końcu... to myśmy ich wybrali.
18/12/2014
18/12/2014
widziałam wczoraj - szkoda komentować
17/12/2014
Ina
17/12/2014
brawo, pani ministra znowu nam dowaliła w TV scyzoryk w kieszeni się otwiera
17/12/2014
Ja mam do jutra. W związku z tym, że w przerwie międzyświątecznej idę do pracy, moje dziecię będzie korzystało z opieki szkoły. Taki paradoksik.
17/12/2014
Is dziękuję SmileJa mam zwolnienie do połowy stycznia, ale może się przeciągnąć
is
17/12/2014
Mam jeszcze sporo zwolnienia, odpoczywam, taanna 30-trzymaj się. Dziękuję wszystkim za kciuki.
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png praca w trakcie prze...
bullet.png śmiech to zdrowie
bullet.png agresywny uczeń
bullet.png opinia ze szkoły
bullet.png nowy IPE-T?
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1161]
bullet.png zatrudnienie peda... [464]
bullet.png śmiech to zdrowie [430]
bullet.png Prezentacja [411]
bullet.png petycja- wysyłamy... [357]


8,654,663 Unikalnych wizyt