ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 10

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 24,665
bullet.png Najnowszy użytkownik: Feluua
Ostatnie komentarze
bullet.png i to jest prawdziwa ...
bullet.png No i dobrze, bo marn...
bullet.png I praca w młodym, d...
bullet.png Tak, zabraknie specj...
bullet.png Pewnie partia mu nie...
bullet.png przy takim rozkładz...
bullet.png :o [url]https://www...
bullet.png Z ogonkiem:):) Super...
bullet.png I udało się zebra...
bullet.png Trzymam kciuki i dok...
IPET - AWOPFU

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA


Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Dostosowanie to następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Podstawą tworzenia IPET jest dokonana przez zespół nauczycieli pracujących z dzieckiem wielospecjalistyczna ocena poziomu jego funkcjonowania.
Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zespół dokonuje, co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
Szczegółowe informacje na temat zasad tworzenia wyżej wspomnianych dokumentów można znaleźć w zakładce pomoc psychologiczno - pedagogiczna/kształcenie specjalne.

Nie ma obowiązujących wzorów dokumentów mających zawierać indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Określono natomiast w rozporządzeniu, co dokumenty te powinny zawierać.
Poniżej przedstawiono proponowaną formę tych dokumentów.

Kilka uwag.
 • Przyjęto, że będą dwa wzory arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia:
  • wykorzystywany do utworzenia IPET,
  • analizujący skuteczność i efektywność udzielanej pomocy.
 • Przedstawiony został arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (szczególnie poprzedzającej utworzenie IPET), mający ułatwić nauczycielowi taką ocenę.
 • Rozporządzenie wskazuje, że wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna zawierać zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela (w zależności od potrzeb). Nie wydaje się to sensowne w przypadku pierwotnej wersji arkusza (poprzedzającej utworzenie IPET), bo jak sama nazwa wskazuje, arkusz ma zawierać ocenę funkcjonowania ucznia. Przesunięto więc te zapisy (zakres zadań i charakter wsparcia udzielanych uczniowi przez dodatkowo zatrudnionych pracowników) do IPET, oraz do arkusza drugiego typu - nazwijmy go ewaluacyjnym - gdzie określone zostaną zmiany (o ile będą konieczne) w zakresie i charakterze udzielanego wsparcia przez tych pracowników (o ile zostali zatrudnieni).
 • W niektórych tabelach dokonano przykładowych wpisów, szczególnie tam, gdzie wydają się być one powtarzalne.
 • W zakładce dostosowanie wymagań można znaleźć obszerne opisy możliwych form dostosowań form i metod pracy z dziećmi mającymi konkretne dysfunkcje.
 • Przedstawione wzory są jedynie propozycją mogącą stanowić bazę do stworzenia optymalnych dokumentów pozwalających skoncentrować się na meritum, a nie na stronie technicznej ich tworzenia, stąd wszelkie uwagi i konstruktywna krytyka będą mile widziane (wpisy w komentarzach do strony).ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
(podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego)


ARKUSZ POMOCNICZY DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
(analiza skuteczności i efektywności udzielanej pomocy)


Data opracowania:....................ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

(podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego)

Imię i nazwisko ucznia: ..................................................

Klasa: ........................................

Data urodzenia: ........................................

Wychowawca: ..................................................

Orzeczenie:
 • data wydania: ........................................
 • numer : ........................................
 • kto wydał : ........................................

I. Rozpoznanie

........................................................................................................................II. Diagnozy

Źródło informacji
Analiza funkcjonowaniaOrzeczenie;
opinia psychologiczno-pedagogicznaNauczyciele
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

(z uwzględnieniem przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu - bariery i ograniczenia)


Motoryka (mała i duża):

Spostrzeganie:

Uwaga:

Pamięć:

Myślenie:

Mowa:

Kontrola emocjonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych:

Motywacja do nauki:

Wiadomości i umiejętności szkolne:

Zainteresowania:

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

(z uwzględnieniem przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu-bariery i ograniczenia)


Środowisko rodzinne:

Środowisko rówieśnicze:

Środowisko szkolne:

Rodzice

Lekarze pracujący z dzieckiem

Nauczyciele/specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe
Badania specjalistyczne prowadzone w szkole

Dokumentacja prowadzona przez wychowawcę klasy
III. Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia

Obszar funkcjonowania
Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze
Potrzeby wynikające z opisu funkcjonowania ucznia
mocne strony
słabe strony
Sprawność fizyczna
(motoryka mała i duża)
Funkcje poznawcze
(spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie)

Mowa

Emocje
(radzenie sobie z emocjami i pokonywaniem trudności)
Motywacja
(do nauki i innego rodzaju aktywności)
Opanowanie technik szkolnych i zakres opanowania treści programowych
Kompetencje społeczne
(relacje z rówieśnikami i dorosłymi)
Szczególne uzdolnienia

Inne obszary istotne, z punktu widzenia funkcjonowania ucznia
(relacje z rówieśnikami i dorosłymi)Podpisy członków Zespołu:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
ARKUSZ POMOCNICZY DO OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA
(zawartej w arkuszu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia)


MOTORYKA DUŻA
nie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciała ma problemy z utrzymaniem równowagi ciała
ma dobrą koordynacja ruchów kończyn ma słabą koordynację ruchów kończyn
ogólną sprawnością fizyczną nie odbiega od poziomu rówieśników ogólną sprawnością fizyczną odbiega od poziomu rówieśników
wykazuje się sprawnością w grach zespołowych nie wykazuje się sprawnością w grach zespołowych
chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych niechętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
MOTORYKA MAŁA
nie ma problemów z manipulowaniem przedmiotami w celu wykonania zadania ma problemy z manipulowaniem przedmiotami w celu wykonania zadania
nie ma problemów z chwytaniem przedmiotów ma problemy z chwytaniem przedmiotów
nie ma problemów ze skoordynowanym używaniem obu rąk ma problemy ze skoordynowanym używaniem obu rąk
nie sprawia wrażenia osoby "niezręcznej" sprawia wrażenie osoby "niezręcznej"
SPOSTRZEGANIE
jest spostrzegawczy jest mało spostrzegawczy
wychwytuje informacje ważne z punktu widzenia omawianego tematu ma problemy z wychwyceniem informacji ważnych z punktu widzenia omawianego tematu
szybko odnajduje informacje w materiale wzrokowym wolno odnajduje informacje w materiale wzrokowym
UWAGA
jest skupiony w trakcie zajęć, potrafi długo utrzymywać uwagę na danym zadaniu trudno jest mu skupić się na zadaniach, szybko się rozprasza
jest wytrwały w pracy brak mu wytrwałości w pracy
potrafi pracować przy różnych dystraktorach (szum, hałas itp.) szum, hałas szybko go rozpraszają
łatwo przywołać jego uwagę nie reaguje na przywoływanie uwagi
ma podzielną uwagę nie ma podzielnej uwagi
pamięta kierowane do niego polecenia szybko zapomina polecenia
PAMIĘĆ
ma dobrą pamięć słuchową słabo zapamiętuje materiał słuchowy
ma dobrą pamięć wzrokową ma dobrą pamięć wzrokową słabo zapamiętuje materiał wzrokowy
łatwo zapamiętuje różne treści żeby coś zapamiętać musi długo pracować
potrafi przywołać treści omawiane wcześniej szybko zapomina to, czego się nauczył
posiada bogaty zasób wiadomości nie zapamiętuje obszernych treści
długo pamięta przyswojone treści trudno mu zapamiętać informacje, które wcześniej przyswoił
MYŚLENIE
szybko wychwytuje związki między pojęciami nie wychwytuje zależności między pojęciami
szybko kojarzy fakty, informacje wolno kojarzy fakty
potrafi uogólniać różne treści nie potrafi uogólniać różnych treści
wyciąga trafnie wnioski ma kłopoty z wyciąganiem trafnych wniosków
dokonuje trafnych skojarzeń nie dokonuje trafnych skojarzeń
szybko łączy fakty nie potrafi szybko łączyć różnych faktów
generuje ciekawe, niekonwencjonalne pomysły na rozwiązywanie różnych problemów brakuje mu pomysłów na rozwiązywanie różnych problemów
potrafi zaprezentować własny punkt widzenia nie potrafi zaprezentować własnego punktu widzenia
dokonuje trafnych analiz różnych treści nie potrafi dokonywać trafnych analiz różnych treści
MOWA/KOMUNIKOWANIE SIĘ
mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i stylistycznym mówi niepoprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i stylistycznym
poprawnie formułuje zdania, wypowiedzi nieprawidłowo formułuje zdania, wypowiedzi
jego wypowiedzi są płynne i rozbudowane w jego wypowiedziach brak jest płynności, są mało rozbudowane, lakoniczne, ogólnikowe
chętnie zabiera głos niechętnie zabiera głos
łatwo werbalizuje własne myśli ma trudności z werbalizowaniem myśli, formułowaniem wypowiedzi
KONTROWANIE EMOCJI, RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH
kontroluje swoje zachowania w sytuacjach trudnych nie kontroluje swoich zachowań w sytuacjach trudnych
dobrze funkcjonuje w warunkach stresu źle funkcjonuje w warunkach stresu
nie wycofuje się z trudnych zadań rezygnuje, wycofuje się z trudnych zadań
potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty nie potrafi konstruktywnie rozwiązywać konfliktów
nie obraża się na innych, nie płacze w sytuacjach trudnych obraża się na innych, jest płaczliwy
spokojnie reaguje na opinie o sobie i zaistniałe sytuacje trudne nie potrafi spokojnie reagować na opinie o sobie i zaistniałe sytuacje trudne
podejmuje działania pozwalające na rozwiązanie sytuacji problemowej nie podejmuje działań pozwalających na rozwiązanie sytuacji problemowej
nie wycofuje się, nie zniechęca wycofuje się, łatwo się zniechęca
nie poddaje się w obliczu niepowodzenia poddaje się w obliczu niepowodzenia
zna i stosuje sposoby redukowania nadmiernego napięcia emocjonalnego nie zna i nie stosuje sposobów pozwalających na redukowanie nadmiernego napięcia emocjonalnego
MOTYWACJA DO NAUKI
uważa na lekcji nie uważa na lekcji
słucha z zainteresowaniem nauczyciela i kolegów zabierających głos nie słucha nauczyciela, nie słucha odpowiedzi kolegów, zajmuje się czymś innym
aktywny na zajęciach (zgłasza się, robi notatki) jest bierny na lekcji, nie zgłasza się, nie robi notatek
jest zawsze przygotowany do lekcji nie przygotowuje się do lekcji
potrafi prosić o pomoc, gdy czegoś nie wie nie prosi o pomoc, gdy czegoś nie wie
ma odrobione prace domowe nie odrabia prac domowych
ma zawsze potrzebne pomoce do lekcji nie przynosi przyborów szkolnych, zeszytów, książek
zgłasza się do wykonywania zadań dodatkowych nie zgłasza się do wykonywania prac dodatkowych
dzieli się wiedzą z innymi zapytany najczęściej milczy
jest wytrwały w pracy jest niecierpliwy, szybko się wycofuje, gdy czegoś nie potrafi zrobić
chętnie podejmuje się zlecanych zadań nie podejmuje zleconych zadań
dobrze współpracuje na zajęciach nie współpracuje z innymi
chce i lubi się uczyć nie chce i nie lubi się uczyć
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE
opanował na poziomie bardzo dobrym/dobrym/koniecznym, wiadomości szkolne wynikające z podstawy programowej nie opanował/słabo opanował wiadomości i umiejętności szkolne wynikające z podstawy programowej
ma problemy z nauką konkretnych przedmiotów. Jakich? nie ma problemów z nauką konkretnych przedmiotów
CZYTANIE
czyta na poziomie wymagań klasy, w której się uczy czyta poniżej wymagań programowych klasy
czyta:
płynnie zdaniami
z właściwą intonacją
w dobrym tempie
bezbłędnie
czyta: wyrazami, sylabami ("ślizga się"; po sylabach), głoskami ("ślizga się" po głoskach)
głoskami z wtórną syntezą
z niewłaściwą intonacją
w słabym tempie
popełnia błędy (nieliczne, liczne)
rozumie czytane treści nie rozumie czytanych treści
czyta chętnie czyta niechętnie
PISANIE
pisze na poziomie wymagań klasy, w której się uczy jakość pisania nie spełnia wymagań klasy, w której się uczy
pisze poprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym stylistycznym pisze niepoprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym stylistycznym
dobre tempo pisania wolne tempo pisania
pisze starannie, czytelnie pisze niestarannie, nieczytelnie
LICZENIE
liczy na poziomie wymagań klasy, w której się uczy nie liczy na poziomie wymagań klasy, w której się uczy
zna tabliczkę mnożenia nie zna tabliczki mnożenia
liczy sprawnie w pamięci adekwatnie do poziomu wymagań słabo liczy w pamięci
wykorzystuje umiejętności liczenia w praktyce nie potrafi wykorzystać umiejętności liczenia w praktyce
ZAINTERESOWANIA
posiada zainteresowania akceptowane społecznie nie posiada zainteresowań
posiada zainteresowania nieakceptowane społecznie
dzieli się swoimi zainteresowaniami nie dzieli się swoimi zainteresowaniami
prezentuje na forum klasy i/lub szkoły swoje zainteresowania nie prezentuje na forum klasy i/lub szkoły swoich zainteresowań
poświęca wolny czas na poszerzanie zainteresowań i pasji nie poświęca wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań i pasji
ŚRODOWISKO RODZINNE
rodzice są zainteresowani edukacją dziecka małe zainteresowanie rodziców edukacją szkolną dziecka
brak zainteresowania rodziców edukacją szkolną dziecka
rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka słaba współpraca rodziców z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka
brak współpracy rodziców z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka
rodzice zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki domowej rodzice nie zapewniają dziecku właściwych warunków do nauki domowej
rodzice dobrze motywują dziecko do nauki rodzice nie motywują dziecka do nauki
rodzice niewłaściwie motywują dziecko do nauki
w sytuacjach trudności dziecka w nauce, rodzice wspierają je w ich pokonywaniu rodzice w niewielkim stopniu pomagają dziecku w pokonaniu trudności w nauce
rodzice nie pomagają dziecku w pokonaniu trudności w nauce
rodzice są na bieżąco zorientowani w sytuacji szkolnej dziecka rodzice nie są zorientowani w sytuacji szkolnej dziecka
ŚRODOWISKO RÓWIEŚNICZE
utrzymuje kontakty rówieśnicze z osobami dającymi pozytywne wzorce utrzymuje kontakty rówieśnicze z osobami dającymi negatywne wzorce
łatwo nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami ma problemy w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
szanuje rówieśników nie okazuje szacunku rówieśnikom
w sytuacji potrzeby potrafi nieść pomoc innym nie udziela pomocy innym
jest akceptowany przez rówieśników nie jest akceptowany przez rówieśników
potrafi współpracować z innymi nie potrafi współpracować z innymi
jest pozytywnym wzorcem zachowań dla innych nie stanowi pozytywnego wzorca zachowań dla innych
daje negatywne wzorce innym
nie ulega presji otoczenia, ma swoje zdanie łatwo ulega presji otoczenia, nie ma swojego zdania
koledzy lubią z nim przebywać koledzy nie lubią z nim przebywać
ŚRODOWISKO SZKOLNE
przestrzega normy i zasady obowiązujące w szkole nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole
odnosi się z szacunkiem do innych osób nie szanuje rówieśników, odnosi się do nich niewłaściwie
systematycznie uczęszcza do szkoły opuszcza zajęcia lekcyjne (przyczyny obiektywne, bez uzasadnionej przyczyny)
inicjuje różne zadania na rzecz szkoły i klasy rzadko podejmuje inicjatywy związane z realizacją zadań na rzecz szkoły/klasy
wcale nie podejmuje inicjatywy związane z realizacją zadań na rzecz szkoły/klasy
aktywny, uczynny, chętnie pomaga innym bierny, mało uczynny, niechętny do pomocy innym
realizuje swoje pasje i zainteresowania nie ma pasji i zainteresowań                                                                                                                                                         Data opracowania: ......................................

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Opracowany przez zespół w składzie:

Koordynator zespołu Joanna Kowalska przyroda
Magdalena Nowak język polski
Jan Kaczorowski matematyka
................................................................... ...................................................................
................................................................... ...................................................................
................................................................... ...................................................................
................................................................... ...................................................................
................................................................... ...................................................................
................................................................... ...................................................................
Na okres: .....................................................

I. Metryczka

Imię i nazwisko ucznia: ............................................................................

Data urodzenia: ..........................................

Klasa: ..........................................

Wychowawca: ............................................................................


Orzeczenie

rozpoznanie:.....................................................

zalecenia zawarte w orzeczeniu

data wydania:....................................................


numer:.............................................................


kto wydał:.........................................................

........................................................................


na jaki okres:....................................................

II. Cele

Edukacyjne
Terapeutyczne
Ogólne:
tożsame z określonymi w podstawie programowej.

Szczegółowe (operacyjne):
wynikające z podstawy programowej.
Ogólne:
 • zmobilizowanie do aktywnego działania, mimo istniejących przeszkód i nauczenie sposobów pokonywania niepowodzeń;
 • doprowadzenie do zrozumienia i zaakceptowania przez dziecko własnych trudności przystosowawczych do wymagań szkoły;
 • rozwinięcie poczucia własnej wartości i wzbudzenie wiary w możliwość osiągania sukcesów;
 • zbudowanie postawy zrozumienia i życzliwości wobec ucznia ze strony innych dzieci;
 • zapobieganie mogącym się pojawiać zaburzeniom emocjonalnym, wtórnym wobec problemów dydaktycznych.
Szczegółowe (operacyjne):
 • uczeń zna swoje mocne i słabe strony, wie jak radzić sobie z trudnościami i do kogo zwrócić się o pomoc w razie potrzeby;
 • rozumie własne ograniczenia i brak możliwości osiągnięcia pełnego, obiektywnego sukcesu w określonych obszarach, dostrzegając jednocześnie możliwość osiągnięcia powodzenia w innych;
 • potrafi kompensować trudności w realizacji działań sprawiających mu trudności alternatywnymi sposobami postępowania;
 • wie dokładnie jakie są wobec niego wymagania - rozumie je;
 • wie, że w pokonywaniu potencjalnych problemów w nauce znajdzie wsparcie u wszystkich nauczycieli;
 • potrafi nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami.
III. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (metody i formy pracy)

Warunki zewnętrzne - w tym stanowisko pracy Uczeń siedzi blisko nauczyciela. Nauczyciel jest w stanie na bieżąco kontrolować jego prace, motywować go, przywoływać uwagą.
Prace domowe Nauczyciele każdorazowo sprawdzają, czy uczeń wie (zapisał) jaką pracę ma do wykonania w domu. W razie potrzeba ma wydłużony czas na jej wykonanie lub zadanie jest dzielone na mniejsze partie.
Egzekwowanie wiedzy Podczas wypowiedzi ustnych wsparcie w formie dodatkowych pytań, które umożliwią sprawniejszą aktualizację posiadanej wiedzy. Podczas pisemnych prac klasowych - w razie potrzeby i w miarę możliwości - wydłużenie czasu na ich wykonanie, dostosowanie formy zadań do ograniczeń ucznia.
Ocenianie Ocenianie zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole ze szczególnym zwracaniem uwagi na aktywność i wysiłek włożony w wykonywanie zadania oraz przyrost wiedzy i umiejętności (ocenianie z poszczególnych przedmiotów oraz ocenianie zachowania przede wszystkim na płaszczyźnie indywidualnej – co uczeń osiągnął w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych).
Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne Wizualne pomoce dydaktyczne: plansze, wykresy, rysunki, przeźrocza, multimedia itp.

Zakres dostosowań form i metod pracy


 • indywidualizacja programu nauczania pod względem tempa, zakresu i sposobu przekazywania treści programowych;
 • podparcie wiadomości podawanych słuchowo danymi wzrokowymi;
 • formułowanie indywidualnych instrukcji, krótszych, konkretnych. Powtarzanie ich w razie potrzeby;
 • pomoc w odczytywaniu poleceń i instrukcji podczas lekcji;
 • podczas odpowiedzi ustnych dawanie dodatkowych wskazówek, naprowadzanie;
 • wspieranie podczas redagowania przez ucznia wypowiedzi ustnych (np. podpowiadanie brakujących słów) oraz pisemnych wypowiedzi;
 • upewnianie się czy uczeń prawidłowo rozumie polecenia. Umożliwianie odpowiedzi ustnej w razie niepowodzenia podczas pracy pisemnej;
 • wydłużenie - w miarę możliwości - czasu pisania klasówek i sprawdzianów;
 • tolerancyjne ocenianie prac pisemnych zarówno pod względem poprawności jak i estetyki;
 • dzielenie materiału do opanowania na mniejsze części;
 • wprowadzenie przerw w pracy (gimnastyka, ćwiczenia oddechowe);
 • docenianie wysiłku włożonego w realizację konkretnych zadań i w pokonywanie trudności, wspieranie, motywowanie, pochwały, zauważanie mocnych stron.Zakres dostosowań form i metod pracy w obrębie poszczególnych przedmiotów


Język polski


Język angielski


Język niemiecki


muzyka


Plastyka


Historia


Przyroda


Geografia


Biologia


Chemia


Fizyka


Matematyka


Informatyka


Technika


Wychowanie fizyczne

IV. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia

działania o charakterze rewalidacyjnym W trakcie bieżącej pracy z uczniem bazowanie na tych jego funkcjach psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone. Stawianie na mocne strony ucznia i poszukiwanie tego, co w nim najlepsze. Zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego w sytuacjach zadaniowych. Tworzenie klimatu akceptacji i zrozumienia.
działania rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne Wykorzystywanie bieżących sytuacji wychowawczych do dostarcza uczniowi wiedzy na temat sposobu budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, znoszenia porażek, przyjmowania ról w grupie.
działania o charakterze resocjalizacyjnym
--------------------------------------------
działania o innym charakterze Działa związane z doradztwem edukacyjno - zawodowym. Podczas bieżącej pracy z uczniem udzielanie mu wsparcia w osiągnięciu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno - zawodowej i inspirowanie do tworzenia długofalowych planów życiowych. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron ucznia, jego temperamentu, zdolności, predyspozycji i zainteresowania. Poruszanie podczas prowadzonych lekcji i indywidualnych rozmów z uczniem tematów: różne role życiowe, , poczucie własnej wartości, asertywność, komunikacja werbalna i pozawerbalna, współpraca, samodzielność, kreatywność, ścieżki dalszego kształcenia, świat zawodów, rynek pracy.
V. Formy, wymiar godzin i okres udzielania uczniowi pomocy

Ustalenia dotyczące pomocy
Zalecenia zespołu
Ustalenia Dyrektora
forma
okres udzielania pomocy
forma
okres udzielania pomocy
wymiar godzin
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ZDW - j. polski
IX - VI
ZDW - j. polski
IX - VI
1h
logopedia
IX - VI
logopedia
IX - VI
1h

Inne formy

Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne


Rodzaj zajęć - wymiar godzin

zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z zespołem Aspergera - 2 godziny w tygodniu
Kluczowe cele pracy rewalidacyjnej podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia, przeciwdziałanie ewentualnym wtórnym zaburzeniom emocjonalnym na tle istniejących trudności, maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia, wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania.

Dodatkowo zatrudniona kadra w celu indywidualnego wsparcia ucznia


Zatrudniony


nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizujący kształcenia ucznia

okres udzielania wsparcia:
IX - VI
wymiar godzin:
12,5 h

Zakres i charakter wsparcia


 • pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb ucznia;
 • współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, w tym w doborze form i metod pracy z uczniami;
 • wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb i zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu np.:
  • wskazywanie uczniowi właściwy fragment tekstu do przeczytania, kiedy grupa czyta cały tekst,
  • zakreślanie (najlepiej na kolorowo) najważniejszych informacji, podczas gdy grupa ma je samodzielnie znaleźć,
  • upewnianie się dodatkowo, indywidualnie, czy uczeń zrozumiał polecenie,
  • monitorowanie pracę ucznia; sprawdzanie, czy podąża za tokiem lekcji,
  • w miarę potrzeb zadawanie pytań dodatkowych, które naprowadzają ucznia na właściwą odpowiedź, pozwalają znaleźć rozwiązanie,
  • dostarczanie wskazówek pomocniczych ("szkieletu"), które pomogą w wykonaniu złożonego zadania, np. opis bohatera lektury - musi zawierać prezentację postaci, opis wyglądu zewnętrznego, cech charakteru itd.,
  • decydowanie o zrobieniu przerwy śródlekcyjnej, np. dając uczniowi możliwość wyciszenia się,
  • sygnalizowanie konieczności wydłużenia czasu na wykonanie zadania przez ucznia,
  • decydowanie, że dane zadanie będzie dokończone później lub następnego dnia,
  • informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć,
  • możliwość ustalania konkretnych zadań dla ucznia, gdy pracuje on w grupie z innymi dziećmi,
  • dostarczanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, np. modeli przestrzennych brył, rysunków poglądowych itp..
Ten rodzaj pomocy stosowany będzie tylko w razie potrzeby. Uczeń ma jak najwięcej pracować samodzielnie. Nadmierne ułatwianie i pomaganie obniża jego pozycję w grupie oraz jego kreatywność.
Uczeń powinien samodzielnie stwierdzać, że ma problem i prosić o pomoc w jego rozwiązaniu (w razie potrzeby, będzie tego uczony). Pomoc uczniowi nakierowana będzie na jego usamodzielnienie np. uczeń nie pamięta, jaka jest następna lekcja i nie wie, do której sali iść - nauczyciel nie da mu odpowiedzi, ale zasugeruje, aby wyjął dzienniczek i sprawdził w planie lekcji. Jeśli nie wymaga tego specyfika zadania lub udzielanej pomocy, nauczyciel wspomagający nie będzie siedział obok ucznia. Będzie podkreślał, że pomaga wszystkim dzieciom (i w miarę możliwości będzie to robił), aby unikać stygmatyzacji ucznia.

VI. Współpraca z rodzicami

Działania wspierające rodziców
 • zapewnienie możliwości udziału rodziców w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w opracowaniu i modyfikacji IPET;
 • ustalenie dogodnych dla rodziców terminów spotkań;
 • udzielanie wskazówek (nauczyciele, pedagog), jak pracować z dzieckiem w domu;
 • organizowanie konsultacji indywidualnych ze specjalistami z PPP.
Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia: realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu i warunków do nauki (w tym sprzętu specjalistycznego i odpowiednich środków dydaktycznych, zajęć specjalistycznych, integracji dziecka ze środowiskiem i przygotowaniem go do samodzielności w życiu dorosłym).
 • konsultacje z rodzicami w sprawie realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. Kontakt z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, w celu opracowania planu pokonywania trudności jakie dziecko napotyka podczas zajęć edukacyjnych i w kontaktach z rówieśnikami (dzielenie się spostrzeżeniami, pomysłami, wzajemna wymiana doświadczeń);
 • proponowanie i wspomaganie w realizacji różnych sposobów integracji ucznia ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi np. zapraszanie kolegów do domu w celu wykonywania wspólnych działań np. projektu, prezentacji, zadania zespołowego;
 • udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom w uzyskaniu dla dziecka pomocy, w tym dodatkowych zajęć specjalistycznych w instytucjach pozaszkolnych;
 • udzielanie rad w kwestii doboru pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, mogących ułatwić dziecku funkcjonowanie w szkole. Wskazywanie osób/instytucji mogących takich rad udzielić.
VII. Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb).

 • współdziałanie ze specjalistami z poradni psychologiczno - pedagogicznych w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców);
 • współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;
 • organizowanie przez pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych i pracowników innych specjalistycznych instytucji szkoleń dla nauczycieli na temat metod i sposobów udzielenia uczniowi efektywnych form wsparcia;
 • korzystanie z porad i konsultacji w instytucjach zewnętrznych.
Podpisy osób opracowujących IPET:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
Data opracowania:....................ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

(analiza skuteczności i efektywności udzielanej pomocy)

Imię i nazwisko ucznia: ..................................................

Klasa: ........................................

Data urodzenia: ........................................

Wychowawca: ..................................................

Rozpoznanie.......................................................................................

Ostatniej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonano w dniu: ..............................I. Funkcjonowanie ucznia

Źródło informacji
Zaobserwowane zmiany (pozytywne/negatywne)Nauczyciele (w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie,
asystent lub pomoc nauczyciela - o ile zostali zatrudnieni)Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjneNauczyciele prowadzący inne zajęcia dodatkoweRodzice


II. Skuteczność podjętych działań
Działania skuteczneDziałania nieskuteczne
(przyczyny nieskuteczności)

III. Nowe okoliczności wpływające na funkcjonowanie ucznia lub ocenę jego funkcjonowania
Nowa opinia psychologiczno-pedagogiczna, dodatkowe wyniki badań lekarskich, inne nowe dane diagnostyczne (diagnoza, zalecenia)Istotne zmiany w sytuacji życiowej ucznia


IV. Wnioski do dalszej pracy , w tym zalecane formy, sposoby i okres udzielania dalszej pomocy oraz zakres i charakter wsparcia ze strony nauczyciela współorganizującego kształcenie, specjalistę, asystenta lub pomoc nauczyciela (o ile zostali zatrudnieni).
Wnioski ogólneZalecane formy, sposoby i okres udzielania dalszej pomocy
Zmiany (o ile są konieczne) w zakresie i charakterze wsparcia ze strony nauczyciela współorganizującego kształcenie, specjalisty, asystenta lub pomocy nauczyciela (o ile zostali zatrudnieni)


Podpisy członków Zespołu:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych


Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
#31 | Kazimierz dnia 31. sierpień 2018
Był to świadomy zabieg autoraSmile
#32 | probiren dnia 03. styczeń 2019
Dziękuję za super pomoc. Świetna robota Smile
#33 | Milena91 dnia 05. luty 2019
jak można pobrać te dokumenty? Z góry dziękuję za pomoc
#34 | Kazimierz dnia 05. luty 2019
Proszę przeczytać komentarze powyżej (#30 i #31).
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

16. lipiec 2019 09:35
Czy ktoś z Was jako pedagog szkolny prowadził zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

12. lipiec 2019 22:27

12. lipiec 2019 14:07
Witam, Czy jest ktoś kto kończył podyplomówke z oligofrenopedagogi
ki?

11. lipiec 2019 11:34
ja

10. lipiec 2019 20:23
Czy ktoś z Was prowadził zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-spolec
zne? Proszę o kontakt na PW. Dziękuję.

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png staż na dyplomowanego
bullet.png reforma
bullet.png dokumentacja - zaj. KK
bullet.png młodociani pracownicy
bullet.png nauczyciel wspomagaj...
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [2602]
bullet.png nauczyciel wspoma... [318]
bullet.png Niebieska Karta [133]
bullet.png staż na dyplomow... [83]
bullet.png dokumentacja - za... [23]