ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 13

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 24,665
bullet.png Najnowszy użytkownik: Feluua
Ostatnie komentarze
bullet.png i to jest prawdziwa ...
bullet.png No i dobrze, bo marn...
bullet.png I praca w młodym, d...
bullet.png Tak, zabraknie specj...
bullet.png Pewnie partia mu nie...
bullet.png przy takim rozkładz...
bullet.png :o [url]https://www...
bullet.png Z ogonkiem:):) Super...
bullet.png I udało się zebra...
bullet.png Trzymam kciuki i dok...
 
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 
Ramowy roczny program zajęć korekcyjno -kompensacyjnych
dla dziecka z oddziału przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym

Adresat: …………..

Program sformułowany w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne PPP w ………..
Rok 2017/2018Opracowała:

I. Adresat programu


………………………………………..


II. Założenia dydaktyczno – wychowawcze programu

Program ma pozytywnie wpłynąć na dziecko . Program został tak skonstruowany, by umożliwić dziecku systematyczne ćwiczenie zaburzonych funkcji. W programie zastosowano metody relaksacyjne, pomagające rozładować napięcie we właściwy sposób.
III. Charakterystyka programu

Program przeznaczony jest do realizowania na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w oddziale przedszkolnym.
Skierowany jest do dziecka przedszkola, u którego stwierdzono brak wymaganej gotowości szkolnej z uwagi na ograniczenia rozumowania arytmetycznego, myślenia słowno – pojęciowego, myślenia przyczynowo – skutkowego, pamięci długotrwałej, mechanicznej, orientacji, wyobraźni i wizualizacji przestrzennej, spostrzegawczości wzrokowej, pamięci słuchowej bezpośredniej, integracji i koordynacji wzrokowo – ruchowej, pamięci słuchowej bezpośredniej, integracji koordynacji wzrokowo – ruchowej i płynności werbalnej.
Przy konstruowaniu programu selektywnie dobrano ćwiczenia kierując się zasadą korekcji i kompensacji zaburzeń, zasadą stopniowania trudności, zasadą systematyczności i powtarzalności ćwiczonych funkcji, zasadą indywidualizacji potrzeb, atrakcyjności ćwiczeń oraz dostosowano je od etapu, jaki uczeń osiągnął w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz jego możliwości percepcyjnych i zainteresowań.
Celem programu jest kształtowanie u dziecka gotowości do uczenia się, budowanie przez pedagoga zaufania ucznia do samego siebie, kompensowanie niepowodzeń w nauce, kształtowanie dojrzałości emocjonalnej, stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, aktywizowanie środowiska rodzinnego do pracy z dzieckiem.

IV. Cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

Celem zajęć korekcyjno kompensacyjnych jest usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji, które leżą u podstaw czytania i pisania. Tymi funkcjami są:
1. Spostrzegawczość wzrokowa i wrażliwość na szczegóły oglądanego obrazu.
2. Pamięć wzrokowa – zapamiętywanie obrazów i wzorów.
3. Pamięć wzrokowo – słuchowa, tj. kojarzenia bodźców z ich obrazowym desygnatem.
4. Pamięć słuchowa – zapamiętywanie struktur dźwiękowych i ich odtwarzanie.
5. Słuch fonemowy – różnicowanie i identyfikowanie fonemów, analiza i synteza głoskowa, wyrazowa i zdaniowa.
6. Orientacja w przestrzeni i na płaszczyźnie.
7. Słownik czynny, umiejętność poprawnego wypowiadania się.
8. Usprawnianie techniki czytania i pisania równolegle z ćwiczeniami funkcji percepcyjnych i motorycznych.

V. Zalecane metody terapii

1. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
2. Relaksacja wg Winterberta
3. Metoda ruchu rozwijającego W. Sherbone
Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dziecka z oddziału przedszkolnego sformułowany w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej . Czas realizacji – rok szkolny 2017/2018.
Treści zawarte w programie będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.

Dział programowy pracy korekcyjno-kompensacyjnej Treści programowe i przykładowe ćwiczenia Czas realizacji

I. Ćwiczenie sprawności zaburzonych funkcji w zakresie:
a) sprawności manualnej i grafomotorycznej,

- ćwiczenia prowadzące do kontroli wykonywanych ruchów poprzez wycinanie , malowanie po śladzie, wydzieranie, rysowanie konturów, rysowanie w powietrzu ruchem form kolistych, kwadratowych trójkątnych i innych, łączenie punktów, wypełnianie kolorem całej powierzchni, rozsupływanie splątanych nitek, modelowanie w plastelinie, nawlekanie koralików lub jarzębiny, wykonywanie łańcucha na choinkę, kreślenie szlaczków, pogrubianie konturów, malowanie pęczkiem waty
- kalkowanie wzorów,
- uzupełnianie rysunku,
- odwzorowywanie rysunku, -
- odwzorowywanie figur geometrycznych,
- dobieranie elementów do obrazków i liter,
- zadania grafomotoryczne
- kopiowanie rysunków
- szukanie drogi do celu
- labirynty
- tory przeszkódW toku każdych ćwiczeń
b) percepcji słuchowej w zakresie syntezy, analizy, słuchu fonemowego, pamięci słuchowej bezpośredniej
- naśladowanie dźwięków zwierząt
- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
-wyrazy jednosylabowe, trzygłoskowe,
-wyrazy dwusylabowe złożone z sylab otwartych typu mama
- dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem w rytm wypowiadanych sylab
- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej uwzględniające etapowość i stopniowanie trudności
- różnicowanie słuchem zdania krótkiego
i długiego
-układanie zdań prostych,
-układanie zdań rozwiniętych,
-układanie zdań i podział ich na wyrazy,
-porównywanie liczby wyrazów w zdaniach,
- wypowiadanie zdań
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej nawiązującej do treści czytanego tekstu
- oznaczenie miejsca danego wyrazu
w usłyszanym zdaniu,
- wybieranie obrazków, których nazwa rozpoczyna się na daną głoskę,
- rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski,
- wydzielanie pierwszej głoski z wyrazu,
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby
- różnicowanie głosek
- syntezowanie głosek ze słuchu
-wypowiadanie par wyrazów rozpoczynających się na tę samą głoskę
- wyszukiwanie obrazków przedmiotów, których nazwy kończą się na określoną głoskę,
- rozpoznawanie głoski powtarzającej się
w wyrazie,
-rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek
w wyrazie,
- wyszukiwanie samogłosek w szeregach podanych głosek
- wysłuchiwanie samogłosek w nagłosie wyrazu
- dobieranie liter do słyszanych głosek,
-pisanie liter z pamięci i ze słuchu,
-różnicowanie liter najczęściej mylonych przez dziecko.
- powtarzanie ciągów sylabowych
- nauka na pamięć krótkiego wierszyka
- wyodrębnianie wyrazów z głoskami miękkimi
- porządkowanie wyrazów ze zmiękczeniami w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
- słuchowe rozpoznawanie wyrazów
- słuchowe rozpoznawanie sylab ,
- odtwarzanie wystukanego rytmu,
- układanie zdań do ilustracji,
- analiza i synteza dźwiękowa wyrazów (rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie syntezy głosek),
- utrwalenie samogłosek i spółgłosek,
- zgadywanki literowe,
- ćwiczenia wrażliwości słuchowej – zagadki słuchowe,
- różnicowanie słuchowe głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
- wyodrębnianie wyrazów z głoskami miękkimi
- ćwiczenia syntezy sylabowej (np. układanie nowych sylab do usłyszanej sylaby. )
- samodzielne wypowiedzi z użyciem określonych wyrazów zawierających głoski opracowane przez pedagoga
- wdrażanie do wykonywania poleceń słownych i dokładnego ich wykonywania,
- ćwiczenia percepcji słuchowej uwzględniające ćwiczenia rozwijające mowę
i wzbogacające słownictwo,
- różnicowanie sylab podobnych,
- rozpoznawanie i czytanie sylab
( z rozsypanki sylabowej),
- pisanie z pamięci i ze słuchuW toku każdych ćwiczeń

c ) percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, integracji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, spostrzegawczości wzrokowej, pamięci wzrokowej - zapamiętywanie jak największej ilości przedmiotów ukazywanych na obrazku
- szeregowanie obrazków wg ich znaczenia
- układanie obrazka z części wg wzoru i bez wzoru
- wyszukiwanie brakujących obrazków z podanego wcześniej zestawu
- wyszukiwanie różnic na obrazkach
- rysowanie w ograniczonym polu
- uzupełnianie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
- odtwarzanie przebiegu zdarzeń przedstawionych na serii obrazków
- układanki składające się z bardzo podobnych wyrazów
- składanie porozcinanych obrazków
- segregowanie obrazków w grupy tematyczne
- dobieranie obrazków do konturów
- plątaniny obrazkowe
- plataniny literowe
- rozsypanki literowe
- rozsypanki sylabowe
- łąńcuch sylabowy
- rebusy
- dobieranki sylabowe
- domina wyrazowe
- wyszukiwanie różnic i uzupełnianie brakujących elementów w wyrazach
- uzupełnianie wyrazów brakującymi literami w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
- tworzenie nowych wyrazów
- wyszukiwanie różnic i uzupełnianie brakujących elementów w wyrazach
- wyszukiwanie różnic i uzupełnianie brakujących elementów w tekście
- ukryte wyrazy
- dzielenie wyrazów na sylaby
- loteryjki zdaniowe
- układanie zdania z rozsypanki wyrazowej
- diagramy literowe, sylabowe, wyrazowe
- układanie haseł na podstawie opisów
- labirynty
- swobodne wypowiedzi na temat obrazkówW toku każdych ćwiczeń

d) orientacji przestrzennej,
w kierunkach i schemacie ciała, rozwijanie umiejętności skupiania uwagi, ćwiczenia pamięci długotrwałej, mechanicznej - kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty, trafianie do celu
-utrwalanie pojęć przestrzennych: góra-dół, prawo-lewo, przed-za, nad-pod, obok-miedzy,
- odtwarzanie układami przestrzennych schematów liter: M-W, N-U, B-P, b-p, b-d,
p-q, itp.
-rozpoznawanie przedstawionych na obrazku czynności, przedmiotów, określenie ich położenia,
- składanie porozcinanych obrazków,
-opis sytuacji z zaakcentowaniem stosunków przestrzennych
- układanie obrazków po lewej i po prawej stronie,
- ćwiczenia określające i utrwalające strony ciała itp.
W toku każdych ćwiczeń

e) rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się poszerzanie wiedzy ogólnej , poszerzanie słownictwa - kształcenie nastawienia na rozumienie czytanego przez dorosłego tekstu
-samodzielne układanie zdań i opowiadań (forma ustna)
- ćwiczenia graficznej strony pisma (szlaczki, wzory literopodobne)
-wzbogacanie słownictwa,
- motywowanie do samodzielnych wypowiedzi dziecka W toku każdych ćwiczeń
f) rozwijanie zdolności myślenia słowno pojęciowego, przyczynowo - skutkowego, arytmetycznego operacyjnego na poziomie operacji konkretnych, - ćwiczenia orientacyjne dotyczące stosunków przestrzennych
- utrwalanie cech, kształtów, nazw figur geometrycznych
-dobieranie jednakowych par figur
-dzielenie figur na mniejsze i składanie ich z fragmentów
-dodawanie i odejmowanie jako działania odwrotne
- łamigłówki, zagadki i zadania matematyczne
-powtarzanie ciągów liczb
- segregowanie przeliczanie elementów,
- klasyfikowanie przedmiotów wg danej cechy,
- układanie mozaiki ze wzoru i pamięci,
- układanie krzyżówek rysunkowych.
W toku każdych ćwiczeń
g) Ćwiczenia z zakresu terapii pedagogicznej - ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej: słoń, leniwa ósemka, sowa, punkty na myślenie, energetyczne ziewanie, kapturek myśliciela itp.
- muzykoterapia ; muzyka relaksacyjna (wodospad czasu, odprężenie, afrykańska dżungla)
-bajki relaksacyjne W toku każdych ćwiczeń

II. Zamierzenia techniczno wychowawcze -metody, środki, ćwiczenia motywujące dziecko pozytywnie do przezwyciężania trudności W toku każdych ćwiczeń
III. Współpraca
z rodzicami celem ukierunkowania pracy w domu i ujednolicenia postaw wobec dziecka i jego kłopotów - konsultacje i rozmowy z rodzicami,
- przekazywanie ćwiczeń do realizacji
w domu,
- obserwowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przez rodziców (zajęcia otwarte) w uwzględnionych terminach
w miarę możliwości,
I przekazywanie fachowej literatury pomocnej do pracy z dzieckiem Na bieżąco
IV. Współpraca z nauczycielami uczącymi dziecko
w celu ujednolicenia metod i wymagań - zapoznanie nauczycieli z zaleceniami zawartymi w opiniach PPP i poinformowanie o rodzaju zaburzeń oraz o konieczności dostosowania do nich metod i wymagań edukacyjnych
- zapewnienie wzajemnej pomocy
i współpracy, wymiana informacji dotyczących efektów nauczania- W ramach konsultacji na bieżąco


VI. Czynności związane z zakończeniem programu:

Podsumowanie przebiegu zajęć, ocena efektywności podejmowanych działań. Analiza wkładu pracy ucznia, frekwencji, aktywności, samodzielności. Konsultacje z wychowawcą i nauczycielami na temat efektów pracy. Wnioski i analiza przydatności zajęć terapeutycznych.

Facebook - Lubię To:


Komentarze
#1 | ONA-M dnia 10. listopad 2018
Dzięki
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

16. lipiec 2019 09:35
Czy ktoś z Was jako pedagog szkolny prowadził zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

12. lipiec 2019 22:27

12. lipiec 2019 14:07
Witam, Czy jest ktoś kto kończył podyplomówke z oligofrenopedagogi
ki?

11. lipiec 2019 11:34
ja

10. lipiec 2019 20:23
Czy ktoś z Was prowadził zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-spolec
zne? Proszę o kontakt na PW. Dziękuję.

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png staż na dyplomowanego
bullet.png reforma
bullet.png dokumentacja - zaj. KK
bullet.png młodociani pracownicy
bullet.png nauczyciel wspomagaj...
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [2602]
bullet.png nauczyciel wspoma... [318]
bullet.png Niebieska Karta [133]
bullet.png staż na dyplomow... [83]
bullet.png dokumentacja - za... [23]